Arbetsgivare är skyldiga att anmäla om utländsk arbetskraft

Anställer du som arbetsgivare en person som inte är EU-medborgare ska du anmäla det till AMS så snart som möjligt. 

Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av vilket uppehållstillstånd personen har och gäller också arbete med eller utan visum.

Anmälan ska innehålla de centrala villkoren för anställningsförhållandet och en försäkran om att arbetsvillkoren följer kollektivavtalet.

Anmälan görs elektroniskt i arbetsgivarens Enter Finland-tjänst.

Vid behov kan anmälan också göras genom att skicka en TEM055-bilaga och en kopia av arbetstagarens pass eller uppehållstillståndskort till AMS.

  • Uppgifterna ska också ges till arbetsplatsens förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige – för dem räcker arbetstagarens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas.
  • Arbetsgivaren ska, på arbetsplatsen, spara uppgifterna om anställda utlänningar (arbetsavtal och grunden för deras rätt att arbeta) de följande fyra åren efter att arbetstagarens anställningsförhållande upphör. 
  • När arbetstagaren arbetar på entreprenad eller underentreprenad eller som hyrd arbetskraft ska skyldigheten fullgöras av den finländska huvudentreprenören eller huvudbeställaren.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att skyldigheten fullgörs.