Arbetsgivare är skyldiga att anmäla om utländsk arbetskraft

Anställer du som arbetsgivare en person som inte är EU-medborgare ska en utredning inlämnas till AMS så snart som möjligt.

Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av vilket uppehållstillstånd personen har och gäller också arbete med eller utan visum. Utredningen ska innehålla de centrala villkoren för anställningsförhållandet och en försäkran om att arbetsvillkoren följer kollektivavtalet.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att skyldigheten fullgörs. Anmälan kan formuleras fritt eller bestå av en kopia av arbetsavtalet eller bilageblanketten till ansökan om arbetstillstånd.

  • Uppgifterna ska också ges till arbetsplatsens förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige – för dem räcker arbetstagarens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas.
  • Arbetsgivaren ska spara uppgifterna de följande fyra åren efter att arbetstagarens anställningsförhållande upphör.
  • När arbetstagaren arbetar på entreprenad eller underentreprenad eller som hyrd arbetskraft ska skyldigheten fullgöras av den finländska huvudentreprenören eller huvudbeställaren.