Ändringar i arbetslöshetsförmånerna från AMS 2024

Regeringen har beslutat om ändringar i arbetslöshetsförmånerna. Vissa ändringar träder i kraft vid ingången av 2024, andra under loppet av 2024. Det här meddelandet innehåller samlad information om alla de ändringar i arbetslöshetsförmånerna som träder i kraft 2024.

 

Självrisktiden förlängs

Självrisktiden i samband med arbetslöshetsförmåner förlängs från 5 dagar till 7 dagar. Självrisktiden är 7 dagar om den börjar 1.1.2024 eller senare.

 

Semesterersättningen periodiseras

Semesterersättningen som betalas när heltidsarbete som varat längre än två veckor upphör periodiseras. Periodiseringen av semesterersättningen gäller personer som blir arbetslösa och har outtagna semesterdagar när anställningen upphör. På grund av periodisering av semesterersättningen uppskjuts tidpunkten för när rätten till arbetslöshetsförmåner börjar.

Semesterersättningen för den som blir arbetslös periodiseras i början av arbetslösheten på så sätt att semesterersättningen för lönearbetet divideras med den genomsnittliga dagslönen för arbetet. På det här sättet fås det antal dagar med vilka rätten till arbetslöshetsförmåner uppskjuts.

Semesterersättningen periodiseras om anställningen upphör 1.1.2024 eller senare.

 

Det skyddade beloppet för arbetsinkomst slopas

Med skyddat belopp avses det arbetsinkomstbelopp som kan tjänas in för deltidsarbete, ströjobb eller företagsverksamhet som bisyssla utan att detta inverkar på arbetslöshetsförmånen.

När en arbetslös person arbetar deltid, har ströjobb eller utövar företagsverksamhet som bisyssla får han eller hon en jämkad arbetslöshetsförmån, dvs.  inkomsterna inverkar minskande på arbetslöshetsförmånens belopp. Varje euro som tjänats på arbetet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.
Om en arbetslös person för närvarande får till exempel 400 euro i lön under arbetslöshetstiden, minskas beloppet av arbetslöshetsförmånen med endast 50 euro tack vare det skyddade beloppet. Efter att det skyddade beloppet har slopats minskar en löneinkomst på 400 euro förmånen med 200 euro.

Trots ändringen är det fortfarande ekonomiskt lönsamt att arbeta deltid.
Det skyddade beloppet slopas från 1.4.2024.

 

Barnförhöjning slopas

Barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas.

Ändringen gäller arbetslösa personer som har barn under 18 år att försörja. Ändringen träder i kraft 1.4.2024.

Det familjepaket som regeringen har godkänt innehåller höjningar av barnbidragen. Höjningarna träder i kraft 2024.

 

Arbetsvillkoret förlängs och börjar intjänas utifrån löneinkomsten

Arbetsvillkoret för löntagare förlängs från nuvarande cirka 6 månader till 12 månader.

Dessutom börjar arbetsvillkoret tjänas in utifrån den löneinkomst som betalats ut under en kalendermånad. Om löneinkomsten under en kalendermånad är minst 930 euro tillgodoräknas månaden i arbetsvillkoret.

I fortsättningen kan också halva månader tillgodoräknas i arbetsvillkoret om den löneinkomst som betalats ut under kalendermånaden är minst 465 euro men mindre än 930 euro.

Arbetsvillkoret behöver inte heller i fortsättningen tjänas in utifrån kontinuerligt arbete, utan granskningsperioden förblir 28 månader.

För närvarande tjänas arbetsvillkoret in utifrån arbetstid under sådana kalenderveckor då löntagaren har arbetat minst 18 timmar.

Om en arbetslös person uppfyller arbetsvillkoret för löntagare har hen rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller grunddagpenning. Om hen inte har rätt till grunddagpenning kan hen ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Ändringarna i fråga om arbetsvillkoret gäller alla arbetslösa personer. Ändringarna träder i kraft 2.9.2024.

Om löntagarens arbetsvillkor uppfylls senast söndag 1.9.2024, tillämpas de bestämmelser om arbetsvillkoret som är i kraft före 2.9.2024.

 

Indexjusteringen fryses

Arbetslöshetsförmåner kommer inte att indexjusteras 2024–2027. Beloppet av arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen är 37,21 euro per dag 2024 samma som 2023

Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel kommer inte heller att höjas 2024. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel är 5,29 euro per dag 2024, samma som 2023

 

Den temporära höjningen av barnförhöjningen i anslutning till arbetslöshetsförmåner upphör

Barnförhöjningen i anslutning till arbetslöshetsförmånerna höjdes för 2023 genom en temporär höjning med 20 procent. Den temporära höjningen av barnförhöjningen gäller till och med 31.12.2023.

Beloppen av barnförhöjningen är under perioden 1.1–31.3.2024 följande:

  • ett barn 5,84 euro per dag (tidigare 7,01 euro per dag)
  • två barn sammanlagt 8,57 euro per dag (tidigare 10,29 euro per dag)
  • för tre eller flera barn sammanlagt 11,05 euro per dag (tidigare 13,26 euro per dag).