Sysselsättningsstöd för deltidsarbete

För dig som tillfälligt vill byta ditt heltidsarbete mot deltid finns sysselsättningsstöd för deltidsarbete. Stödet innebär att du får ersättning för bortfallet i inkomsten när du går ner i arbetstid.

Bytet från heltid till deltid är frivilligt och baserar sig på ett tidsbundet avtal mellan dig och din arbetsgivare. Stödet beviljas för maximalt 12 månader, efter det måste du uppfylla kriterierna på nytt. Kriterierna är att:

  • du har en heltidsanställning,
  • du har varit anställd hos en och samma arbetsgivare i minst ett år utan avbrott innan du övergår till deltidsarbete,
  • din arbetsgivare måste anställa en arbetslös arbetssökande via AMS som din vikarie under den tid du arbetar deltid och
  • din arbetstid får inte förkortas på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl.

Ny arbetstid

Din nya arbetstid ska vara 40-60 % av din ordinarie arbetstid som heltidsanställd. Efter det att avtalsperioden är slut har du rätt att återgå till heltidsarbetet hos din arbetsgivare. Detta ska framgå tydligt i arbetsavtalet.

Din vikarie har samma arbetsuppgifter som du. Vikariens arbetstid är så stor att era gemensamma arbetstimmar åtminstone sammanlagt täcker upp din ordinarie arbetstid.