Om AMS

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

LL (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,
som innehåller bestämmelser om själva myndigheten AMS.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS. Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål 2019 enligt landskapsregeringens verksamhetsplan för AMS

AMS målsättningar som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • förbättra matchningen på arbetsmarknaden,
  • fler praktikplatser och sysselsättningsstödsanställningar ordnas,
  • långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas,
  • minska antalet arbetslösa med annat medborgarskap än finländskt,
  • öka antalet användare av e-tjänster samt
  • nå minst 25 000 personer som bor utanför Åland med budskap om arbetsmöjligheter på Åland.