Om AMS

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

LL (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,
som innehåller bestämmelser om själva myndigheten AMS.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS. Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål 2020 enligt landskapsregeringens verksamhetsplan för AMS

AMS målsättningar som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • minst 50 personer ska få yrkesinriktad rehabiliteringsplanering eller yrkesplanering,
  • förbättra matchningen på arbetsmarknaden,
  • främja samarbetet och samverkan med andra myndigheter kring arbetssökande som har behov av service av flera instanser,
  • långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas,
  • öka antalet användare av e-tjänster samt
  • nå minst 40 000 personer som bor utanför Åland med budskap om arbetsmöjligheter på Åland.