Om AMS

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

LL (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,
som innehåller bestämmelser om själva myndigheten AMS.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS. Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål enligt landskapsregeringens inriktning på arbetsmarknadspolitiken år 2021

AMS målsättningar som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • minst 50 personer ska få yrkesinriktad rehabiliteringsplanering eller yrkesplanering,
  • främja samarbetet och samverkan med andra myndigheter kring arbetssökande som har behov av service av flera instanser,
  • minska antalet långtidsarbetslösa samt 
  • öka antalet användare av e-tjänster.