Om AMS

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

LL (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,
som innehåller bestämmelser om själva myndigheten AMS.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS. Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål enligt landskapsregeringens inriktning på arbetsmarknadspolitiken år 2022

AMS målsättningar 2022 som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • minska antalet långtidsarbetslösa
  • minst personer ska få yrkesinriktad rehabiliteringsplanering eller yrkesplanering
  • minst 220 personer ska få karriärvägledning, samt 
  • öka antalet användare av e-tjänster.