Arbetspraktik

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Har du som arbetsgivare möjlighet att ta emot en praktikant? Praktik kan ordnas för en person som är arbetslös arbetssökande hos AMS och som behöver få en inblick i arbetslivet för framtida yrkesval, behöver praktik för att få avgångsbetyg eller söker en annan väg till arbetsmarknaden efter en längre tids frånvaro.

Vad är arbetspraktik?

Arbetspraktik är en tidsbegränsad överenskommelse mellan praktikplatsen, den arbetssökande och AMS.

Det är inte fråga om ett anställningsförhållande. Arbetsplatsen betalar ingen lön utan praktikanten får ekonomiskt stöd från AMS.

AMS står också för olycksfalls- och ansvars-försäkring under praktiken.

Praktikanten fortsätter som arbetssökande under praktiken och har rätt av avbryta den om han/hon får möjlighet till anställning.

En ledig vakans får inte ersättas med en praktikant utan praktikanten ska vara utöver den ordinarie arbetsstyrkan och ett avtal kan inte göras med en arbetsplats som nyligen sagt upp eller permitterat arbetstagare.

Arbetsplatsens skyldigheter

Arbetsplatsen handleder och introducerar praktikanten i avtalade arbetsuppgifter samt informerar om och övervakar att arbetarskyddet och övriga bestämmelser som tillämpas på anställd personal också beaktas för praktikanten.

Om praktikanten inte följer givna direktiv, handledning och allmänna bestämmelser kan arbetsplatsen avbryta avtalet.

Arbetsplatsen ger ett praktikintyg efter avslutad praktik.

Avtal

Innan praktiken påbörjas ska ett avtal uppgöras. I avtalet bestäms vilka arbetsuppgifter praktikanten ska sättas in i, för vilken tid avtalet gäller (vanligen 1 månad till att börja med, kan sedan förlängas upp till max 6 månader), vem som är handledare samt daglig arbetstid. Praktiken ska vara minst 6h/dag och max heltid.