Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd beviljas sökande som är 17-64 år och 

  • fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning max tid,

  • inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat tillräckligt lång tid.

Undantag: Om du är under 25 år och saknar yrkesutbildning kan det hända att du inte har rätt till arbetsmarknadsstöd.

Självrisktiden för arbetsmarknadsstöd är 5 vardagar.

Väntetid

Om du inte tidigare har uppfyllt arbetsvillkoret och om du inte har en yrkesexamen kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader. Väntetiden tillämpas inte om arbetsmarknadsstödet är en fortsättning på grunddagpenningen eller den inkomstrelaterade dagpenningen. Väntetiden börjar när du har registrerat dig som arbetslös arbetssökande.

Väntetiden upphör när du sammanlagt 5 månader har varit:

  • i arbete i enlighet med arbetsvillkoret
  • företagare
  • arbetslös arbetssökande
  • deltagare i sysselsättningsfrämjande åtgärd, till exempel utbildning eller arbetspraktik.

Till väntetiden räknas också den tid som du har arbetat, varit företagare eller deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder under de föregående 2 åren.

Behovsprövning

Om du bor hos dina föräldrar är stödet minst 50 % av det fulla arbetsmarknadsstödet. Inkomstgränsen är 1781€ i månaden och höjs med 106€ för varje minderårigt barn som bor i samma hushåll. Om föräldrarnas inkomster överskrider inkomstgränsen minskas arbetsmarknadsstödet med 50 % för överstigande del.

Du kan själv beräkna ditt arbetsmarknadsstöd på FPA:s hemsida.

Jämkad ersättning

Jämkad ersättning får du om du har:

  • tillfälliga arbeten

  • förkortad arbetstid

  • någon bisyssla under tiden du lyfter ersättning

Arbetar du mer än 80 % av heltid har du ingen rätt till jämkad ersättning. Om du under en månad arbetar heltid i över 2 veckor i följd får du full ersättning för de arbetslösa dagarna.

Som arbetslös kan du förtjäna 300€ i månaden (279€ under 4 veckor) utan att det påverkar ersättningen.