Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning betalas ut i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Villkor för arbetslöshetsersättning

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska åtminstone följande villkor uppfyllas. Du ska:

 • vara anmäld som arbetssökande vid AMS och söka heltidsarbete,
 • vara 17-64 år eller, om du har arbete och är permitterad, max 67 år
 • bo och söka arbete på Åland samt
 • vara arbetsför och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Närmare information om övriga förutsättningar finns i Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002 (Finlex)

Tänk på att det är viktigt att du håller din arbetsansökan i kraft genom en regelbunden kontakt med din kontaktperson på AMS.

Aktivitetskrav påverkar din arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättningens belopp påverkas av hur aktiv du har varit. För att få full arbetslöshetsersättning måste du under en period på 65 utbetalningsdagar:

 • ha avlönat arbete i minst 18 timmar,
 • ha inkomster av företagsverksamhet om minst 245,64€,
 • delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder under minst 5 dagar. Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan till exempel vara sysselsättningsfrämjande utbildning, frivilliga studier, arbetsprövning, vägledande kurs och arbetspraktik.
 • delta 5 dagar i en verksamhet som stöder sysselsättningen och som ordnas av till exempel kommunen, ett fackförbund eller en förening,
 • studera 5 dagar på deltid eller
 • studera 5 dagar i utbildning som ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet.

Om du inte uppfyller något av kraven sänks din arbetslöshetsersättning med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna. Sänkningen görs på full arbetslöshetsersättning som omfattar eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel. Sänkning görs inte på kostnadsersättning.

Om arbetslöshetsersättningen sänks betalas den igen ut med normalt belopp när du visat tillräcklig aktivitet under 65 utbetalningsdagar. Förmånen minskas inte med mer än 4,65 %, även om aktiviteten inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna är tillräcklig.

AMS granskar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut arbetslöshetsersättningen enligt det. Du får ett beslut från AMS om ersättningsbeloppet ändras. Granskningen av aktiviteten omfattar inte personer som får en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.

Här ansöker du om arbetslöshetsersättning via e-tjänsten

Att inleda företagsverksamhet som arbetslös

Om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös och får en arbetslöshetsförmån kan du fortsättningsvis få förmånen ännu i 4 månader.

Inkomsterna från företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsförmånen, det vill säga de minskar arbetslöshetsförmånens belopp. Uppge inkomsterna från företagsverksamheten i din arbetslöshetsredovisning.

Jämkad ersättning

Om du får ett deltidsarbete eller ett ströjobb jämkas arbetslöshetsförmånen med dina löneinkomster.

Jämkad arbetslöshetsförmån betalas om

 • du har inkomster av ett tillfälligt heltidsarbete som varar högst 2 veckor
 • du har inkomster av deltidsarbete och arbetstiden enligt vilken lönen betalas är högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen
 • du fortsätter i ett arbete där den dagliga arbetstiden är förkortad på grund av permittering
 • du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla
 • du är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet i högst 2 veckor
 • du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös. Du får då jämkad arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna.

Om du under perioden 4 veckor/månad arbetar heltid över 2 veckor i en följd får du full ersättning för de arbetslösa dagarna. Under tiden för heltidsarbete har du ingen rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du arbetar över 80 % av heltid finns ingen rätt till jämkad ersättning.

När du redovisar arbetslöshetstid till AMS är det viktigt att du redovisar för de dagar som du arbetat samt uppger utbetalningsdagen för lönen.

Från 1.4.2019 ändrades utbetalningen av arbetslöshetsförmånen så att löneinkomst beaktas den månad som lönen har utbetalats. Om du exempelvis arbetar deltid i maj och lönen för arbetet betalas ut i mitten av juni, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juni.

Skyddat belopp

Som arbetslös kan du förtjäna 300€ i månaden (279€ under 4 veckor) utan att det påverkar ersättningen. Det kallas för skyddat belopp. Alla dina förvärvsinkomster som överstiger det skyddade beloppet på 300€ beaktas då arbetslöshetsförmånen beräknas.

Grundregeln är att varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Som lön räknas penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner med mera.