Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2019 och 2020

Listan fylls på under året:

Seminariearrangemang, informationsspridning och utveckling av hemsida

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under våren 2020. Vi söker dig som har ett intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning och utveckling av vår hemsida.Vi uppskattar särskilt färdigheter i bland annat grafisk design, forskning, konflikthantering och evenemangsorganisation. Din studieinriktning kan gärna vara samhällsvetenskapliga ämnen och/eller IT, kommunikation och informationsförvaltning. Arbetsspråken på institutet är svenska och engelska, kunskaper i finska och andra språk är meriterande. Utöver villkoren för högskolepraktik via AMS gäller: Skicka också en ansökan till Ålands fredsinstitut, praktik@peace.ax. Den ansökan bör inkludera ditt CV och ett kort motivationsbrev som klargör varför du är intresserad av praktik på fredsinstitutet och vad du är bra på. Inkludera också relevant information om din institution. Ifall du skriver eller har planer att skriva en kandidat- eller magistersuppsats inom snar framtid, nämn även detta i din ansökan. Kom ihåg att även fylla i ansökan om högskolepraktik till AMS. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: 20.1 - 4.4.2020. Uppdragsgivare: Ålands fredsinstitut

Inventera förekomsten av konstverk

Inventera förekomsten av konstverk med Mariehamnsmotiv i offentliga och privata samlingar på Åland. Planera en utställning "Mariehamn i konsten" att visas i Mariehamnsmuseet med modellstaden sommaren 2020. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: hösten 2019 - våren 2020. Uppdragsgivare: Miniatyrstadens vänner r.f.

Är du intresserad av samhällsbyggande verksamhet och politik?

Moderat Samling Åland ger dig här en ypperlig chans att närmare bekanta dig med det politiska arbetet. I praktikuppdraget ingår att i samarbete och med ledning av partisekreteraren:

  • Delta i allmänt valsamordningsarbete,
  • Delta på kandidatträffar,
  • Planera och iordningsställa MSÅ-events såsom MSÅ-lördagar och kandidat- och väljarträffar,
  • Arbeta med sociala medier utifrån CVLs (Central Val Ledning) direktiv. Förutom facebook och instagram arbetar vi även i presentationsprogrammet Canva, 
  • Jobba med fokus på kampanjarbete de sista veckorna inför valet,
  • Bistå enskilda kandidater med deras egna plakat för utomhusreklam,
  • Ha hand om registerhantering och eventuella övriga kontorsgöromål samt mycket annat roligt arbete som denna praktikperiod kommer att innebära.

Körkort är ett krav för att kunna utföra praktikuppdraget. För frågor och ytterligare information om uppdragets arbetsuppgifter, kontakta Partisekreterare Jana Lemberg, Moderat Samling för Åland, jana.lemberg@lagtinget.ax, tel 25357. Tidpunkt för uppdraget: augusti – oktober 2019. Uppdragsgivare: Moderat Samling för Åland

Litteraturstudie, fiske av storspigg

Ålands fiskodlarförening deltar i ett projekt som heter Seabased, vilket består av flera delprojekt för att testa och utvärdera vattenförbättrande åtgärder i Östersjön. Ett av pilotprojekten går ut på att fiska storspigg på Åländska vatten. Syftet är att göra uttag av närsalter (fosfor och kväve) ur Östersjön, minska predationstrycket på gädd- och abborryngel, samt att bidra till innovation och utveckling av den blåa, cirkulära ekonomin. Utöver detta är spiggfiske idag en outnyttjad nisch som kunde bli ett tillskott för det småskaliga yrkesfisket. Praktiska försök med specialbyggd utrustning ("spiggnot") kommer att utföras på olika platser, vid olika tider på året. För att utvärdera den framtida potentialen för spiggfiske på Åland behövs mer kunskap om storspiggen. Praktikantens uppgift är att göra en litteraturstudie som går ut på att söka upp relevant litteratur, gå igenom och sammanfatta kunskapsläget kring storspiggens ekologi, samt av tidigare erfarenheter/försök att fiska storspigg. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Valfri tidsperiod mellan juni-december 2019. Uppdragsgivare: Ålands fiskodlarförening r.f.

Sammanställa en ekotoxikologisk rapport över sedimentanalyser från åländska vikar.

Inom Central Baltic projektet SEABASED, där Ålands landskapsregering är en partner, har sedimentanalyser gjorts i två åländska vikar. Nu behöver vi hjälp med att utvärdera resultaten och sammanställa en kortfattad rapport där det framgår vilken effekt de olika toxinerna kan ha på miljön samt att göra en relativ bedömning av halterna med hjälp av tillgänglig litteratur. Uppdraget ger en möjlighet att få inblick i hur det är att arbeta i ett EU-projekt. I arbetet på Miljöbyrån ingår även att medverka vid olika möten för att få en större inblick i hur vi arbetar. Studier med naturvetenskaplig inriktning (t.ex. kemi/ekotoxikologi) kan vara till fördel för uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: 3 juni–12 juli 2019, 4-6 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån

Att kartlägga ungdomar och yngres mediavanor på det lokala planet.

Analysera behov och intresse för att skapa vidare utveckling av tidningens produkter. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor under 1/6-15/8-19. Uppdragsgivare: Ålandstidningen

Bistå i olika arrangemang på Emmaus

Arbeta med kommunikation via hemsida och sociala medier för Emmaus olika evenemang såsom sommarläger, Hiroshimadagen, Emmausfestivalen och liknande - Arkivuppgifter, - Delta i ordinarie verksamhet och pröva på handledning i arbete. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: enligt överenskommelse. För mer info om uppdraget kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, +358 457 345 5607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Kvalitativ forskning om återhämtning gällande psykisk ohälsa

Rehabilitering genom klubbhusverksamhet, medlemmars upplevelser, framtidsvisioner för klubbhus, utvecklingsmöjligheter av verksamheten, vad i den arbetsinriktade dagen har en rehabiliterande effekt, kamratstödets inverkan på hälsa. Uppdragsgivare: Ålands Fountainhouse r.f., Klubbhuset Pelaren

Kartläggning av Matbankens aktuella verksamhet

Vi söker en studerande med intresse för sociala frågor för att göra en kartläggning av Matbankens aktuella verksamhet. Matbanken på Åland r.f. är en förening som delar ut mat till behövande. Syftet med kartläggningen är att se vilka förändringar som skett sedan senaste utvärdering som omfattar åren 2010-2014. Tidpunkt för uppdraget: maj-juni och augusti-september 2019 eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Matbanken på Åland r.f.

Studie om undervisningen av svenska som andra språk

Vi söker lärarstuderande i språk som har, eller är intresserade av, svenska som andraspråk som ämne. Medis uppdragsutbildning Sfi (svenska för inflyttade) pågår hela året med undantag av 4 veckor sommaruppehåll i juli (samt jul, höst- och sportlov). Under sommaren har vi färre kurser och det finns tid för handledning. Uppdraget kan vara att göra en mindre studie eller undersökning om undervisningen eller eleverna, samt att observera och att själv pröva på undervisning av målgruppen. Praktiken kan också vara ett tillfälle att studera något särskilt inom området inför kommande uppsatsarbete beroende på praktikantens inriktning. Under sommaren pågår såväl en vanlig nybörjarkurs som specialkurser i alfabetisering och grundläggande litteracitet. Tidpunkt för uppdraget: 3.6-28.6 och/eller 29.7-30.8.2019. Eventuell förlängning i maj/september är också möjligt. Uppdragsgivare: Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis)

Kundundersökning och prissättning

Undersöka kundnöjdhet, lönsamhet och se över prissättning samt assistera med övriga kontorsuppgifter, bokningar och evenemangsplanering. Vi erbjuder praktikplats till en studerande att ta fram underlag, genomföra och sammanställa resultat av kundundersökning. Du får även se över prissättning och lönsamhet för utvalda produkter samt möjlighet att hjälpa till med evenemangsplanering och andra uppgifter i huset. Du får en möjlighet att se hur vi arbetar och tänker backoffice på restaurangen med planering, kundnöjdhet och övrigt uppgifter. Uppdragsgivare: Smakbyn

Utreda och samla in den information som behövs för att ta fram en ekonomisk analys samt konsekvensbedömning för olika åtgärder kopplat till vattendirektivet. 

Eventuellt också sammanställa material till Central Baltic-projektet Coast4us. I arbetet på miljöbyrån ingår även att medverka vid olika möten för att få en större inblick i hur vattenbiologer arbetar. En viss del fältarbete ingår, som att medverka vid ytvattenprovtagningar. Arbetet med ekonomisk analys och konsekvensbedömning genomförs i flera steg: - Research och utredningar. - Sammanställa material och texter enligt vattenbiologers anvisningar. Tidigare mall finns. Dokumentet ska vara kopplat till Landskapsregeringens hållbarhetsagenda och speciellt mål 3 - vatten av god kvalitet. Övriga uppgifter: Delta vid ytkarteringar, vattenprovtagning av kustvatten, i samarbete med Husö biologiska station, vilket genomförs vecka 29, 32 och 35. Tidpunkt för uppdraget: sommar 2019.
Uppdragsgivare: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, inriktning vattenvård.

Producera personalhandbok, arkivplan samt genomgång av styrdokument såsom policyn och manualer.

Tidpunkt för uppdraget: Vt 2019. Uppdragsgivare: Ålands musikinstitut.

Museipedagogik - ta fram en museilåda. 

Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum
 

Inventering och katalogisering, fotografering, intervjuer, arkivering av fotografier. 

Även en del kundbetjäning kan förekomma. Platsen är i första hand avsedd för studerande i museiämnen eller i andra hand vid humanistisk fakultet. Tidpunkt för uppdraget: mellan maj och september. Uppdragsgivare: Nybonds i Krogstad r.f.

Kundundersökning. 

Skapa ett upplägg för kommande undersökningar utgående från en strukturerad och beprövad tjänstekvalitetsmetod, följa upp tidigare gjorda kundundersökningar genom att genomföra en ny kundundersökning. Metoden ska fungera för kvalitativa undersökningar som skickas per post samt att besvaras på webben. Syftet med kundundersökningen är att skapa underlag för en analys av hushållens uppfattning och åsikter om Mise. Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du att det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: Enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise)

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.