Faktorer som påverkar studiestödet

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Faktorer som påverkar studiestödet

Studiestödet påverkas av:

 • dina inkomster
  om du är 17 år kan även dina föräldrars/förälders sambos inkomster påverka studiestödet
 • studietakt
  heltid eller deltid
 • studieprestationer

Gränser för övriga inkomster fr.o.m. 1.8.2013
I viss mån kan du dock ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd.

 • Om du heltidsstuderar har du rätt till studiestöd om den skattepliktiga inkomsten i genomsnitt under ett kalenderår/skatteår är högst 939 euro per månad under studiestödstiden.
 • Om du studerar på deltid är den genomsnittliga inkomstgränsen under ett kalenderår/skatteår 1.358 euro per månad under studiestödstiden.

Med skattepliktig inkomst avses här dels förvärvs- och dels kapitalinkomst.

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett skatteår (1.1-31.12).
Förvärvsinkomsten avses under den tid den är intjänad, INTE när du får den utbetald. Under den tid du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns.

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten så slås den ut över skatteåret (1.1-31.12).

Om förvärvsinkomsten är praktiklön beräknas den INTE i genomsnitt under kalenderåret. Om praktiklönen överstiger brutto 939€/månad beviljas inte studiestöd. Detta gäller vid både heltids- och deltidsstudiestöd.

 

Studietakt

Studiestödets storlek påverkas av om du studerar på heltid eller deltid.

Heltidsstudier
Studier i normal studietakt inom ett utbildningsprogram eller för att avlägga en högskoleexamen. Med "normal studietakt" avses minst 22,5 ECTS-poäng per termin.

Deltidsstudier
Studier som motsvarar minst 15 och högst 21 ECTS-poäng per termin.

Studieprestationer vid högskolestudier

För att du ska få studiestöd i fortsättningen måste du ha framgång i dina studier. Därför är det ett krav att du klarat av ett visst antal ECTS-poäng (studiepoäng) under det gångna läsåret.

 • Studerar du på heltid fordras att du klarat av minst 22 ECTS-poäng per termin eller 44 ECTS-poäng per läsår för att du ska få studiestöd kommande läsår/termin.
 • Studerar du på deltid krävs minst 12 avklarade ECTS-poäng per termin alternativt 24,5 ECTS-poäng per läsår.