Vanliga frågor om studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vad är studiestöd?

Studiestödet är ett ekonomiskt stöd för dig som studerar, studiestödet består av olika bidrag, samt landskapsborgen för studielån.

Studiestödet kan bestå av:

 • Studiepenning eller vuxenstudiepenning
 • Bostadstillägg
 • Försörjartillägg
 • Landskapsborgen för studielån

Vad krävs för att få studiestöd?

 • Du är 17 år eller äldre, bostadstillägg kan beviljas även om du inte fyllt 17 och studerar på gymnasial nivå och har en resväg mellan föräldrahemmet och skolan som överstiger 2 timmar tur/retur
 • Ha antagits till en skola eller
 • Fortsätter en utbildning som du redan påbörjat
 • Studerar längre än 13 veckor (drygt 3 månader)
 • Studerar minst 15 ECTS-poäng på högskolenivå (heltid) eller 10 ECTS-poäng (deltid)
 • Studerar minst 120 gymnasiepoäng på gymnasienivå (gäller Sverige)

 

Hur ansöker jag om studiestöd?

Fyll i blanketten ”ansökan om studiestöd”. Blanketten finns på hemsidan eller att hämta hos oss. Var noggrann när du fyller i ansökan, så alla uppgifter blir rätt.
På sista sidan i ansökan ser du vilka bilagor du ska lämna in tillsammans med ansökningsblanketten.
Det går bra att skanna in den ifyllda ansökan och mejla den till oss på studiestod@ams.ax, lämna in den i postlådan vid AMS ingång eller att komma in med den till oss mellan klockan 10 och 15.

 

När kan jag ansöka om studiestöd?

Du kan ansöka om studiestöd när som helst under året.
Studiestöd beviljas tidigast från och med den månad som ansökan är inlämnad till AMS.

 

Ska jag ansöka om vanlig studiepenning eller vuxenstudiepenning?

Vuxenstudiepenning är ett alternativ till vanlig studiepenning som beviljas dig som:

 • Är 30-59 år
 • Saknar grundläggande yrkesutbildning eller
 • Inte har lyft studiestöd för en utbildning som är längre än fyra månader under de fem senaste åren innan den aktuella utbildningen inletts

Läs mer om studiepenning

Läs mer om vuxenstudiepenning

 

Hur mycket kan jag få i studiepenning?

Hur mycket du får i studiepenning beror bland annat på:

 • Hur gammal du är (17 år eller äldre)
 • Vilken typ av skola du studerar vid
 • Hur du bor (hos dina föräldrar eller självständigt)
 • Din studietakt (heltid eller deltid)

Utgående från dessa grundkriterier varierar studiepenningens belopp mellan 133 € och 337 € per månad vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier är beloppen halverade.

Läs mer om studiepenning

 

Hur mycket kan jag få i vuxenstudiepenning?

Vuxenstudiepenningens belopp fastställs på basen av den skattepliktiga förvärvsinkomst du haft per månad i genomsnitt under de senaste 6 eller 12 månaderna före vuxenstudiepenningen beviljas. Bifoga löneintyg eller lönekvitton. Vuxenstudiepenningen belopp vid heltidsstudier är mellan 409 €  och 972 € per månad vid heltidsstudier. Vid deltidsstudier är beloppen halverade.

Läs mer om vuxenstudiepenning

 

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

Bostadstillägg ansöker du om på samma blankett som du ansöker om studiepenning, alltså blanketten ”ansökan om studiestöd”. Under punkt D. fyller du i vilka stödformer du söker och där kan du fylla i att du ansöker om bostadstillägg. Du fyller sedan i uppgifter om ditt boende under punkt E.

För att bostadstillägg ska kunna beviljas måste du även lämna in ett giltigt hyreskontrakt. På kontraktet ska ditt namn, bostadens adress, hyrestid och hyresbelopp framgå. Kom ihåg att kontraktet måste vara undertecknat av både hyresgäst- och värd för att vara giltigt.

 

Jag har redan lämnat in min första ansökan och vill ansöka om bostadstillägg i efterhand, hur gör jag?

Du fyller i en blankett om tillägg/förändring där du fyller i punkt 1, 2 och 9. Blanketten finns på hemsidan eller att hämta hos oss på Nygatan 5. Bifoga ditt hyreskontrakt när du lämnar in ansökan.

Det går bra att skanna in den ifyllda ansökan och mejla den till oss på studiestod@ams.ax, lämna in den i postlådan vid AMS ingång eller att komma in med den till oss mellan klockan 10 och 15.

 

Hur mycket bostadstillägg kan jag få?

Bostadstillägget är 80 procent av hyran du betalar för din studiebostad eller max 226 € per månad.

 

Hur ansöker jag om landskapsborgen för studielån?

Landskapsborgen om studielån ansöker du om på samma blankett som du ansöker om studiepenning, alltså blanketten ”ansökan om studiestöd”. Under punkt D fyller du i vilka stödformer du söker och där kan du fylla i att du ansöker om studielån.
Läs mer om landskapsborgen för studielån

Jag har redan lämnat in min första ansökan och vill ansöka om studielån i efterhand, hur gör jag?

Du fyller i en blankett om tillägg/förändring där du fyller i punkt 1, 2 och 9. Blanketten finns på hemsidan eller att hämta hos oss på Nygatan 5.
Det går bra att skanna in den ifyllda ansökan och mejla den till oss på studiestod@ams.ax, lämna in den i postlådan vid AMS ingång eller att komma in med den till oss mellan klockan 10 och 15.

 

Hur länge kan jag få studiestöd?

Vid studier på gymnasialnivå finns ingen tidsbegränsning på hur länge du kan beviljas studiestöd.
Vid högskolestudier kan du få studiestöd under maximalt 55 studiestödsmånader (cirka 6 läsår), men om du har lyft studiestöd för högskolestudier före 1.8.2006 är maxtiden istället 70 månader.
Det finns möjlighet till förlängning av studiestödstiden för högskolestudier:

 • Om det återstår mindre än ett läsår av studierna
 • Vid dubbelexamen eller extra omfattande examen. Obs! Det gäller endast dig som inte lyft studiestöd för högskolestudier innan den 1.8.2006.

Vuxenstudiepenning kan beviljas i högst 27 studiestödsmånader. Det gäller stöd från och med 1.8.2016. Har du lyft vuxenstudiepenning vårterminen 2016 gäller den nya maxtiden även dig.
Om du lyft vuxenstudiepenning tidigare än 1.1.2016 är din maxtid för vuxenstudiepenning 18 månader.
Vuxenstudiepenning för avläggande av vetenskaplig påbyggnadsexamen (licentiat- eller doktorsexamen) beviljas för högst 12 studiestödsmånader.

 

Hur stor inkomst får jag ha medan jag studerar?

Inkomstgränsen när man lyfter studiestöd är vid heltidsstudiestöd 939 euro brutto per månad och vid deltidsstudiestöd 1 358 euro brutto per månad.
Den skattepliktiga förvärvsinkomsten beräknas i genomsnitt per stödmånad under ett skatteår. Förvärvsinkomsten avses under den tid den är intjänad, INTE när du får den utbetald. Under den tid du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns.
Den skattepliktiga kapitalinkomsten beaktas under hela året.

Om du till exempel lyfter deltidsstudiestöd under tiden 20 januari – 20 juni och heltidsstudiestöd 1 september – 31 december kan den skattepliktiga förvärvsinkomsten under studiestödstiden vara maximalt 10 546 euro.
Om förvärsvsinkomsten är praktiklön beräknas den INTE i genomsnitt under kalenderåret. Om praktiklönen överstiger brutto 939€/månad beviljas inte studiestöd. Detta gäller vid både heltids- och deltidsstudiestöd.

 

Jag kommer inte att uppfylla kraven för studieprestationer, vad gör jag?

Om du tidigare studerat med studiestöd och inte har tillräckliga studieresultat, innebär det att du kan få avslag när du söker studiestöd på nytt.
Om du studerar på heltid och inte kan uppvisa 44 tagna ECTS-poäng under det senaste läsåret när du ansöker om studiestöd för nästa läsår, kan du beviljas studiestöd för en termin framåt. Fortsatt studiestöd kan sedan beviljas mot uppvisande av minst 22 ECTS-poäng tagna från och med den terminen du beviljats studiestöd för.
Samma sak gäller för deltidsstudier, men då ska du visa på 24,5 tagna ECTS-poäng för det senaste läsåret eller 12 ECTS-poäng för en termin.

 

Måste jag betala tillbaka studiestödet om jag inte klarat tillräckligt många poäng?

Nej, om du inte klarat tillräckligt med poäng under det senaste läsår du lyft studiestöd för när du ansöker om studiestöd för nästa läsår, kan du beviljas studiestöd för en termin framåt. Fortsatt studiestöd kan sedan beviljas mot uppvisande av minst 22 ECTS-poäng (heltid) tagna från och med den terminen du beviljats studiestöd för.
Det som kan hända om du inte klarat tillräckligt många poäng är att AMS nekar dig studiestöd nästa gång du ansöker om det. AMS kräver inte tillbaka studiestöd om det utbetalats på korrekta grunder.

 

Jag är inte nöjd med mitt beslut, hur gör jag?

Du kan lämna in rättelse över ditt beslut om studiestöd skriftligt inom 30 dagar från det att du fått beslutet hemskickat. Bifoga en kopia av beslutet och förklara varför du tycker det är felaktigt. AMS prövar din anhållan om rättelse av beslutet.
Om du är missnöjd med det nya beslutet som AMS fattat med anledning av ditt rättelseyrkande kan det överklagas vid Ålands förvaltningsdomstol.

 

Jag ska praktisera under läsåret, kan jag få studiestöd under den tiden?

Om praktiken är obligatorisk och hör till utbildningen kan du beviljas studiestöd för den.
Under praktiken räknas din inkomst per månad och inkomstgränsen är 939 euro både vid heltids- och deltidsstudier.
Intyg över praktik ska alltid lämnas in. På intyget ska framgå om praktiken är obligatorisk eller inte, var den är, under vilka datum samt om den är avlönad eller oavlönad. Om den är avlönad ska bruttobeloppet per månad framgå.
Använd gärna AMS praktikintyg som hittar här.

 

Hur gör jag om jag avbryter/gör uppehåll i min utbildning?

Om du lyfter studiestöd från AMS är du skyldig att meddela oss om du avbryter dina studier. Vi behöver veta exakt datum när du gjorde avbrottet/uppehållet i dina studier för att vi ska kunna kontrollera om du blir återbetalningsskyldig av studiestödet. Om du blir återbetalningsskyldig skickar vi en faktura med information om hur du ska göra din återbetalning.
Meddela gärna om du vill ha eventuell faktura via mejl eller brev.
Eftersom studiestödet betalas ut för hela månaden i förskott lönar det sig för dig att meddela i god tid före ditt planerade avbrott/uppehåll. Om du avslutar/gör uppehåll i din utbildning, till exempel den 15.3, så blir du återbetalningsskyldig för tiden 15–31.3.

 

Betalar AMS ut reseersättning?

Inom studiestödet finns ingen form av reseersättning.

 

Finns det studievägledning på AMS?

För tillfället finns ingen studievägledning på AMS. Vill du veta mer om en utbildning uppmanas du själv ta kontakt med skolan du är intresserad av.