Faktorer som påverkar studiestödet

Vem kan beviljas åländskt studiestöd?

För att beviljas studiestöd behöver du vara stadigvarande bosatt på Åland. Om du är inflyttad och varit bosatt på Åland i minst 185 dagar (enligt befolkningsregistret) före studierna inleds kan du också beviljas det åländska studiestödet. Syftet med flytten till Åland ska då varit en annan än studier. Detta gäller personer från övriga Norden och EU-medborgare.

Tredje lands medborgare (utanför Norden eller EU) ska ha ett kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i landet (P-EU eller P-EY).

Omfattningen av studierna

Omfattningen kan mätas i olika slags poäng, t.ex. ECTS eller kompetenspoäng (KP) men även i timmar per vecka.
Det vi tittar på är hur många poäng du ämnar avlägga på hur lång tid.
Prestationskraven är olika beroende på om du studerar på heltid eller deltid.

ECTS-poäng

 • Heltid per läsår: 45 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22,5 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng

Kompetenspoäng, KP

 • Heltid per läsår: 43 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng

Svenska yrkeshögskolepoäng, YH-poäng

 • Heltid per läsår: 200 poäng
 • Deltid per läsår: 100 poäng
 • Heltid per termin: 100 poäng
 • Deltid per termin: 50 poäng

Svenska NTI/KY-poäng

 • Heltid per månad: 80 poäng
 • Deltid per månad: 40 poäng

Timmar per vecka

 • Heltid per vecka: 30 timmar
 • Deltid per vecka: 20 timmar

Tillräcklig studieframgång vid högskolestudier

Studiestöd beviljas i förskott och efter varje läsår med studiestöd för högskolestudier granskas dina studieprestationer.

 • Vid heltidsstudiestöd krävs 44 ECTS-poäng per läsår eller 22 ECTS-poäng per termin.
 • Vid deltidsstudiestöd krävs 24,5 ECTS-poäng per läsår eller 12 ECTS-poäng per termin.

Om du inte kan visa på tillräckliga studieresultat kan fortsatt studiestöd för vårterminen beviljas mot uppvisande av minst 22 ECTS från höstterminen. 
Ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Studietiden

För att studiestöd ska kunna beviljas behöver utbildningen pågå i minst 13 sammanhängande veckor. Om kursen är en del av en längre utbildning behöver den pågå i minst 4 veckor.

Den maximala stödtiden

Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader.
Studiestöd för högskolestudier kan beviljas för högst 55 månader. Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Förlängning på maxtiden för högskolestudier kan beviljas om

 • Omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 60 ECTS-poäng eller mindre kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 9 månader.
 • Du avlägger en dubbelexamen eller en examen som omfattar mera än 330 poäng och omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 100 ECTS-poäng eller mindre kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 15 månader.

Använd vår blankett för anhållan om förlängning av studiestödsmånader.

Skattepliktig inkomst

I viss mån kan du ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd.

 • Om du lyfter heltidsstudiestöd har du rätt till studiestöd om din skattepliktiga inkomst i genomsnitt under ett kalenderår/skatteår är högst 939€ per månad under studiestödstiden.
 • Om du lyfter deltidsstudiestöd är den genomsnittliga inkomstgränsen istället 1358€ per månad under studiestödstiden.

Med skattepliktig inkomst avses både förvärvs- och kapitalinkomst.

Beräkning av inkomsten

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett skatteår (1 januari - 31 december).

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten så slås den ut över hela skatteåret.

Observera!

 • Förvärvsinkomsten avses under den tid den är intjänad, inte när du får den utbetald. 
 • Under den tid du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns.
 • Om förvärvsinkomsten är praktiklön beräknas den inte i genomsnitt under kalenderåret. Om praktiklönen överstiger brutto 939€ per månad beviljas inte studiestöd. Detta gäller vid både heltids- och deltidsstudiestöd.

AMS erhåller uppgifter om alla studerandes verkställda beskattning från Skattestyrelsen.

Återkrav av studiestöd

AMS kan kräva tillbaka utbetalat studiestöd eller vägra att betala ut beviljat studiestöd om stödet getts på felaktiga grunder.

Felaktiga uppgifter i ansökan

Återkraven gäller om du avsiktligt eller med grov oaktsamhet har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter i din ansökan samt när du utelämnat information som påverkar beräkningen av studiestödet.

Förändringar gällande dina inkomster

AMS kan återta beslut om beviljat studiestöd eller kräva tillbaka studiestöd som redan betalats ut om du inte har meddelat förändringar som rör dina egna inkomster. Detta gäller den genomsnittliga skattepliktiga förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten.

Avbrott i studierna

Eftersom studiestöd betalas ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du avbryter dina studier och inte meddelar oss i tid.

Misskött återbetalning av tidigare studielån

Om du har lyft studielån tidigare och misskött återbetalningarna och landskapsregeringen har infriat sitt borgensansvar kan du helt eller delvis nekas studiestöd.