Sysselsättningsstöd för läroavtal

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Arbetsgivare som ingår läroavtal med arbetslösa arbetssökande kan beviljas sysselsättningsstöd.

Stödets storlek

Sysselsättningsstödet för läroavtalsutbildning är minst lika stort som grunddagpenningen per person och dag. Som högst är stödet lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 90 procent.

Det högsta stödet beviljas för personer som har varit arbetslösa i tio månader eller mer. För personer som har varit arbetslösa mellan sex och tio månader är stödet minst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 50 procent per arbetsdag.

En arbetsgivare kan högst beviljas ett stöd som tillsammans med utbildningsersättningen motsvarar den lön som betalas till den anställde före avgifter och skatter samt arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetspensionsförsäkringspremie, olycksfallsförsäkringspremie och arbetslöshetsförsäkringspremie samt obligatorisk grupplivförsäkringspremie.

Om sysselsättningsstöd beviljas för läroavtalsutbildning med landskapet som arbetsgivare kan stödet - som betalas i form av lön direkt till den anställde - under den praktiska undervisningstiden uppgå till ett belopp som tillsammans med utbildningsersättningen högst motsvarar en löneklass om A 17 enligt landskapets tjänstekollektivavtal.

Stödet beviljas till fullt belopp under förutsättning att arbetstiden för den arbetslöse arbetssökande motsvarar ett heltidsarbete för en arbetstagare inom det yrkesområde där den arbetssökande fullgör sin utbildning.

Stödets varaktighet

För arbetet som utförs inom ramen för ett läroavtal kan sysselsättningsstödet beviljas för hela avtalstiden.

En arbetsgivare kan beviljas ett förhöjt stöd under maximalt sex månader i följd. Om den person som anställs har nedsatt arbetsförmåga kan arbetsgivaren dock beviljas förhöjt stöd under maximalt två år i följd. För den avtalstid som inte omfattas av ett förhöjt stöd, men för vilken tid stöd beviljats, utgår ett stöd som är lika stort som grunddagpenningen.

När en person har varit sysselsatt med hjälp av sysselsättningsstöd under den angivna maximitiden hos en eller flera arbetsgivare kan man inte ingå ett nytt läroavtal med sysselsättningsstöd förrän man har varit arbetslös arbetssökande vid AMS i minst fem av de sex senaste månaderna.