Sysselsättningsstöd för deltidsarbete

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

För dig som tillfälligt vill byta ditt heltidsarbete mot deltid finns sysselsättningsstöd för deltidsarbete. Stödet innebär att du får ersättning för bortfallet i inkomsten då du går ner i arbetstid.

Bytet från heltid till deltid är frivilligt och baserar sig på ett tidsbundet avtal mellan dig och din arbetsgivare. Stödet beviljas för maximalt 12 månader, efter det måste du uppfylla kriterierna på nytt.

Kriterier

Du har en heltidsanställning

Du har varit anställd hos en och samma arbetsgivare i minst ett år utan avbrott innan du övergår till deltidsarbete

Din arbetsgivare måste anställa en arbetslös arbetssökande via AMS som din vikarie under den tid du arbetar deltid

Din arbetstid får inte förkortas på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl

Ny arbetstid

Din nya arbetstid ska vara 40-60 % av din ordinarie arbetstid som heltidsanställd. Efter det att avtalsperioden är slut har du rätt att återgå till heltidsarbetet hos din arbetsgivare. Detta ska framgå tydligt i arbetsavtalet.

Din vikarie har samma uppgifter som du. Vikariens arbetstid är så stor att era gemensamma arbetstimmar åtminstone sammanlagt täcker upp din ordinarie arbetstid.

Lönen

Förutom deltidslönen från din arbetsgivare får du ett sysselsättningsstöd från AMS. Beloppet är hälften av skillnaden mellan din heltidslön och din blivande deltidslön. Heltidslönen räknas utgående från genomsnittet av de 12 senaste månadernas lön.

Stödsumman uppgår per person och dag högst till grunddagpenningen (för närvarande 32,40 euro) förhöjt med 70 % för maximalt 5 dagar/vecka.