Sysselsättningsstöd för anställning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

En arbetsgivare kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för att anställa en person. Syftet med stödet är att sysselsätta en arbetslös person och därför är utgångspunkten alltid situationen hos den som anställs. Exempelvis kan det handla om att anställa en långtidsarbetslös eller en person med något funktionshinder. Stödets storlek varierar, t.ex. utifrån hur länge personen varit arbetslös.

Kriterier:

  • Stödet innebär att arbetsgivaren anställer en extra resurs och beviljas därför inte för anställning till en ledig vakans (exempelvis vikarie eller istället för en person som slutat)
  • En arbetsgivare som nyligen permitterat personal eller sagt upp någon av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker har inte rätt att få sysselsättningsstöd
  • Arbetstiden ska vara över 80% av heltid förutom för personer med funktionshinder där arbetstiden kan vara minst 50% av heltid. Vad som är heltid definieras utifrån branschen. Arbetstiden kan läggas flexibelt (måndag-fredag).
  • Fullt stöd betalas då arbetstiden är över 80% av heltid. Vid kortare arbetstid minskar stödet i relation till hur stor del av 80% som arbetstiden utgör, dock minst samma belopp som grunddagpenningen (f.n. 32,40 €/dag).

Period

Stödperioden varierar från 1 månad till 6 månader, men kan förlängas för vissa grupper (exempelvis vid funktionshinder). I de fall som stödet beviljas för mer än 1 år minskar det från och med början av det andra året.

Lön och sociala avgifter

Arbetsgivaren betalar lön och sociala avgifter - det vill säga olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring och socialskyddsavgift - precis som för vilken arbetstagare som helst enligt gällande avtal. Således berättigar arbetet till semesterersättning och semesterpenning samt lön vid sjukdom. Införtjänad semester bör tas ut i ledig tid inom den beviljade stödperioden.

Arbetsgivaren redovisar utbetalda lönekostnader månatligen till AMS. Stödet betalas per arbetsdag för maximalt 5 dagar/vecka för de dagar arbetsgivaren är skyldig att betala lön och max för 21,5 dagar/månad. Det betalas inte för dagar arbetsgivaren erhåller sjukdagpenning för den person som anställs. Stödet betalas i efterskott, efter redovisning.

Observera!

Ansökan görs på en blankett som fås från AMS. Innan anställningen påbörjas ska beslut om stöd vara klart.

Det är viktigt att den nya arbetstagaren introduceras i arbetet och att man beaktar och informerar om arbetarskyddsfrågor.

Arbetsavtal bör göras skriftligt.