Tillvägagångssätt vid permittering

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Förhandsutredning

När arbetsgivaren fått vetskap om att det finns ett permitteringsbehov ska han ge arbetstagaren en förhandsutredning/varsel.

Utredningen innehåller:

  • grunderna för permitteringen
  • en uppskattning av permitteringens omfattning
  • begynnelsetidpunkt
  • information om hur permitteringen kommer att genomföras
  • hur länge den permitterade varit anställd
  • hur länge permitteringen kommer att pågå.

Meddelande om permittering

Arbetstagaren ska meddelas om permitteringen minst 14 dagar innan permitteringen börjar om inte annat är överenskommet i kollektivavtalet.

Om permitteringen gäller minst 10 arbetstagare ska arbetsgivaren även meddela AMS.

Intyg om permittering

På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren ge ett skriftligt intyg, där det tydligt ska framgå:

  • grunderna för permitteringen
  • begynnelsetidpunkten
  • längden eller en uppskattning av hur länge permitteringen kommer att vara

Permitteringsordning

I flera kollektivavtal ingår överenskommelser om ordningsföljden för personalminskningen.

Upphävande av permitteringen

Om det uppkommer arbete som den permitterade kan utföra under perioden för permitteringsvarslet gäller permitteringsförutsättningarna inte längre och permitteringen upphävs.

Meddelande om återupptagandet av arbete
När det gäller permittering tillsvidare ska arbetsgivaren
meddela minst en vecka i förväg om att arbetet återupptas om inte annat har överenskommits.

Uppsägning av arbetsavtal under permitteringsperioden

Om en arbetstagare sägs upp under den tid han eller hon är permitterad har arbetstagaren rätt till lön för uppsägningstiden.

Om arbetstagaren själv säger upp sitt arbetsavtal så att det utgår under permitteringstiden är man inte skyldig att iaktta uppsägningstiden. I regel har arbetstagaren inte heller rätt till lön för uppsägningstiden. Arbetstagaren får alltså när som helst säga upp sitt arbetsavtal med omedelbar verkan medan permitteringen varar. Undantaget är de sju dagarna innan permitteringen upphör i de fall arbetstagaren känner till när permitteringen kommer att upphöra.

När permitteringen har varat utan avbrott i 200 kalenderdagar har den permitterade arbetstagaren rätt till lön för uppsägningstiden enligt den uppsägningstid som arbetsgivaren följer.

Arbetstagaren har rätt att ta emot arbete hos annan arbetsgivare medan permitteringen pågår. Man har även rätt att säga upp det nya arbetsavtalet med fem dagars uppsägningstid oberoende om det är fråga om ett arbetsavtal på viss tid eller ett som gäller tillsvidare.

Arbetstagarens rättigheter

Under permitteringen har arbetstagaren vanligen rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Den permitterade arbetstagaren ska då personligen anmäla sig som arbetssökande hos AMS.

Semester

Vid uträkningen av semesterns längd beaktas 30 arbetsdagar per permitteringsgång som likställda med arbetsdagar.