Lönegaranti

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lönegarantin är ett statligt system för att trygga löntagarnas intressen vid företagskonkurser eller andra situationer då du inte får ut din intjänade lön. Alla fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala kan ersättas av lönegarantin. Enligt lönegarantin kan då hela beloppet betalas ut till dig, dock högst 15 200 euro. När det gäller fordringar för sjömän finns inget maximibelopp angivet.

Kom ihåg att ansöka om lönegaranti inom 3 månader!

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst

Ansökan om lönegaranti kan också lämnas in till AMS. Därifrån skickas den vidare till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, där själva handläggningen sker.

Ansökan måste lämnas in inom tre månader från det att lönen skulle ha betalats ut.

Den som söker behöver inte kunna styrka arbetsgivarens betalningsoförmåga. Det är myndigheten som gör dessa undersökningar.

Lönegarantin baserar sig på lönegarantilagen (866/1998) och lönegarantiförordningen (868/1998). För sjömän baserar sig lönegarantin på lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) och statsrådet förordning om lönegaranti för sjömän (1295/2000)

Lönegarantin gäller:

Lönegarantin kan ersätta lön, semesterlön, semesterersättning, ersättning för förkortad arbetstid, lön för uppsägningstid, lön för väntetid, ersättning för arbetsredskap och resor, dagtraktamenten och skadestånd som baserar sig på ett arbetsförhållande. Facket eller arbetarskyddet kan hjälpa till med att räkna ut vad du har rätt att fordra.

Läs mer om lönegarantin på
Närings-, trafik och miljöcentralens hemsida: