Sekretesspolicy

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

AMS sekretesspolicy

I all vår verksamhet iakttar vi de grundläggande principerna inom integritetsskyddet,

  • att inte samla in mer information än vad som behövs,
  • att inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och
  • att inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Vi ser till att uppgifterna om våra kunder är tryggade och konfidentiella. Vi upplyser kunderna om vilka uppgifter vi har om dem och i vilka syften de används.

Förmånsärenden – studiestöds- och arbetslöshetsförmåner

Den rättsliga grunden för behandlingen är 3 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (arbetslöshetsförmåner) och 1 och 23 §§ landskapslagen (2006:71) om studiestöd (studiestödsförmåner). Personuppgifterna lagras tills den sökande fyllt 68 år och 6 år efter att arbetslöshetsförmånen upphört. Handlingar och dokument som rör personer födda 8:e, 18:e och 28:e dagen i månaden bevaras. När det gäller personuppgifterna i studiestödsförmånsärenden bevaras de i 10 år. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Var och en kan kontrollera sina egna registeruppgifter hos AMS. Du har rätt att kontrollera uppgifterna kostnadsfritt en gång om året. Begäran om att få kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt. Alla har rätt att kräva att en felaktig registeruppgift rättas. Begäran om rättelse ska göras skriftligt och tillräckligt specificerat.

Varifrån hämtas uppgifter om dig?

  • Uppgifter som inverkar på de förmåner som kunden ansökt om får vi från ansökan, det vill säga av kunden själv.
  • Personuppgifterna får vi från Befolkningsregistercentralen.
  • Med stöd av lagstiftningen får vi dessutom uppgifter som inverkar på förmåner från olika myndigheter och anstalter, till exempel Folkpensionsanstalten, skatteförvaltningen, arbetspensions- och försäkringsanstalter samt social- och hälsovårdsmyndigheter.

Till vad behövs uppgifterna om dig?

  • Uppgifterna används vid beredningen av förmånsärenden, vid beslutsfattandet och vid utbetalningen av förmånerna samt vid kundbetjäningen.
  • Uppgifterna kan också användas i sådana statistiska planerings- och forskningsuppdrag som förutsätts enligt lagstiftningen.

Till vem kan uppgifter om dig lämnas ut?

Vi lämnar ut kunduppgifter i begränsad mån. Kunduppgifterna är konfidentiella och de anställda som behandlar kunduppgifter har tystnadsplikt. Kunduppgifter ges åt andra myndigheter, ifall det finns stöd i lag att lämna ut uppgifterna eller kunden samtyckt till det.

Vem på AMS har tillgång till uppgifter om dig?

Uppgifter om kunderna får behandlas bara av de tjänstemän på AMS som behöver dessa då de ska handlägga förmånsärenden, till exempel de som arbetar inom kundbetjäningen på AMS och de tjänstemän som handlägger förmånsärenden eller som fattar beslut om kunders förmåner.

Alla tjänstemän på AMS är bundna av lagstadgad tystnadsplikt. Det innebär att tjänstemannen inte får yppa sådana uppgifter som hon eller han har fått veta i samband med sitt arbete och som är sekretessbelagda enligt lagstiftningen. Sekretessbelagda uppgifter är bland annat uppgifter om kundernas förmåner. Dessa innehåller information om till exempel ekonomisk ställning, sociala förmåner, hälsotillstånd och familjeförhållanden. Tystnadsplikten gäller alltid, även på fritiden och efter att anställningen hos AMS har upphört.