Arbetslösas aktivitet granskas

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Från 1.1.2018 kontrollerar AMS din aktivitet

För att inte din arbetslöshetsförmån ska sänkas måste du från den 1.1.2018 under en period på 65 utbetalningsdagar

  • ha avlönat arbete i minst 18 timmar,
  • ha inkomster av företagsverksamhet om minst 240,81 euro eller
  • ha deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder under minst 5 dagar. Med sysselsättningsfrämjande åtgärder avses bland annat sysselsättningsfrämjande utbildning, frivilliga studier, arbetsprövning, vägledande kurs och arbetspraktik.

Om du inte är tillräckligt aktiv sänks arbetslöshetsförmånen med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna. Sänkningen görs på full arbetslöshetsförmån som omfattar eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel, men inte på kostnadsersättning.

Om arbetslöshetsförmånen sänks betalas den igen ut med normalt belopp när du visat tillräcklig aktivitet under 65 utbetalningsdagar. Förmånen minskas inte med mer än 4,65 %, även om aktiviteten inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna är tillräcklig.

Du meddelar din aktivitet i redovisning av arbetslöshetstid. Viktigt att du uppger antal timmar som du har arbetat. Du behöver kunna styrka dina arbetade timmar med lönespecifikation eller löneintyg. AMS granskar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut arbetslöshetsförmånen enligt det. Du får ett beslut från AMS om förmånsbeloppet ändras.

Granskningen av aktiviteten omfattar inte personer som får en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.