Aktivitetskrav påverkar din arbetslöshetsersättning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Arbetslöshetsersättningens belopp påverkas av hur aktiv du har varit. För att få full arbetslöshetsersättning måste du under en period på 65 utbetalningsdagar

  • ha avlönat arbete i minst 18 timmar,
  • ha inkomster av företagsverksamhet om minst 245,64 euro eller
  • ha deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder under minst 5 dagar. Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan till exempel vara sysselsättningsfrämjande utbildning, frivilliga studier, arbetsprövning, vägledande kurs och arbetspraktik.

Om du inte uppfyller något av kraven sänks arbetslöshetsersättningen med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna, motsvarar en dag utan ersättning i månaden. Sänkningen görs på full arbetslöshetsersättning som omfattar eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel, men inte på kostnadsersättning.

Om arbetslöshetsersättningen sänks betalas den igen ut med normalt belopp när du visat tillräcklig aktivitet under 65 utbetalningsdagar. Förmånen minskas inte med mer än 4,65 %, även om aktiviteten inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna är tillräcklig.

Du meddelar din aktivitet i redovisningen av arbetslöshetstid. Viktigt att du uppger antal timmar som du har arbetat. Du behöver kunna styrka dina arbetade timmar med lönespecifikation eller löneintyg. AMS granskar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut arbetslöshetsersättningen enligt det. Du får ett beslut från AMS om ersättningsbeloppet ändras.

 

Granskningen av aktiviteten omfattar inte personer som får en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.