Tjänster och vikariat vid Södra Ålands skoldistrik

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Följande tjänster och vikariat lediganslås att sökas:

SÅHD

1. En tillsvidare tjänst som skolpsykolog fr.o.m. 12.3.2018 eller enligt överenskom-melse. Den uppgiftsbaserade lönen är 3900 euro/månad.

Upplysningar: Skoldirektör Mathias Eriksson +358 (0)457 5167 156, E-post: mat-hias.eriksson@sahd.ax.

KYRKBY HÖGSTADIESKOLA

2. En tidsbunden tjänst som timlärare i teknisk slöjd under tiden 1.8.2018-31.7.2019.

3. En tidsbunden tjänst som specialklasslärare för tiden 1.8.2018 - 31.7.2019.

4. Ett moderskapsvikariat som timlärare i huvudsyssla i hälsokunskap och idrott un-der tiden 1.8.2018-30.6.2019.

5. En tidsbunden tjänst som speciallärare i samordnad specialundervisning med un-dervisningsskyldighet i biologi och geografi för tiden 1.8.2018 - 31.7.2019.

6. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla för stödundervisning i svenska till elever med annat modersmål och undervisningsskyldighet i spanska för tiden 1.8.2018 - 31.7.2019.

7. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla för stödundervisning i svenska till elever med annat modersmål för tiden 1.8.2018 - 31.7.2019.

8. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla i svenska och engelska från och med 1.8.2018.

Upplysningar: Rektor Kristian Granberg +358 (0)4575910377, E-post: kris-tian.granberg@sahd.ax och http://www.khs.ax/.

TRÄNINGSUNDERVISNINGEN

9. En tillsvidare tjänst som specialklasslärare (sign. 181) fr.o.m. 1.8.2018.

Upplysningar: Ledande lärare Måns Masgård 018 328 725, E-post: mans.masgard@sahd.ax.

ECKERÖ SKOLA

10. En tidsbunden tjänst som specialklasslärare under tiden 1.8.2018-31.7.2021 med ev. möjlighet till förlängning.

11. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med specialläraruppgifter och undervisningsskyldighet i allmänna ämnen, under förutsättning att kommunfull-mäktige inrättar tjänsten. Under läsåret 2018-2019 består timmarna av 12 vt spe-cialundervisning och 12 vt allmänna ämnen.

Upplysningar: Skolföreståndare Maria Bonds, tel. 38361 eller 358408342812 E-post: maria.bonds@sahd.axoch http://www.eckeroskola.ax/

LEMLANDS SKOLA

12. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter, 18 h/vecka, fr.o.m. 1.8.2018, under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten.

Upplysningar: Skolföreståndare Tom Logren, tel. 018 349510, +358400714468, e-post; tom.logren@sahd.ax

LUMPARLANDS SKOLA

13. En tillsvidare tjänst som klasslärare med skolföreståndaruppgifter fr.o.m. 1.8.2018.

14. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter och spe-cialläraruppgifter fr.o.m. 1.8.2018.

Upplysningar: Skolföreståndare Ingegerd Gustafsson, tel. 018 359031, e-post; inge-gerd.gustafsson@sahd.ax

VIKINGAÅSENS SKOLA

15. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med idrottsläraruppgifter under tiden 1.8.2018-31.7.2021.

Upplysningar: Rektor Pia Axberg, tel. 018 329711, e-post; pia.axberg@sahd.ax .

På tjänsterna och arbetsavtalen tillämpas maximal prövotid. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.