Projektledare i arkeologi

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som PROJEKTLEDARE I ARKEOLOGI vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning.

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Till verksamhetsområde hör att självständigt planera, genomföra och avrapportera arkeologiska utrednings- och undersökningsprojekt (samtliga arkeologiska tidsperioder), samt delta i säsongens andra undersökningsprojekt.

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning. Körkort är ett krav. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Grundlön för närvarande 2 917,19 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 725,54 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen