Myndighetschef vid Datainspektionen

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands landskapsregering lediganslår åter en ordinarie tjänst som MYNDIGHETSCHEF vid Datainspektionen på Åland med tillträde 1.1.2019.

Datainspektionen

Datainspektionen är en oberoende tillsynsmyndighet på Åland vars uppdrag är att verka för att människors grundläggande friheter och rättigheter skyddas när personuppgifter behandlas. Målsättningen är ett samhälle där den personliga integriteten värdesätts och respekteras. Enligt landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (personuppgiftslagen) har Datainspektionen som uppgift att utöva tillsyn och inspektioner, följa den allmänna utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ, informera om gällande regler samt ge anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter. Bestämmelser om Datainspektionen finns även i landskapslagen (2007:89) om Datainspektionen. Datainspektionen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen samt informerar och ger råd om tillämpningen av denna lagstiftning. Datainspektionens tillsynsområde utsträcks till sådan personuppgiftsbehandling som sker vid myndigheterna inom landskaps- och kommunalförvaltningen, dock inte Ålands polismyndighet.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas inom hela EU sedan den 25 maj 2018. Med anledning av dataskyddsförordningen har Ålands landskapsregering lämnat ett lagförslag LF 14/2017-2018 till Ålands lagting. Enligt lagförslaget ska Datainspektionen fungera som en i dataskyddsförordningen avsedd tillsynsmyndighet på Åland. Lagförslaget behandlas för närvarande i lagtinget. Under en övergångsperiod, tills ny landskapslagstiftning träder i kraft, fungerar Datainspektionen i enlighet med gällande landskapslagstiftning och direkt tillämpliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

De europeiska dataskyddsmyndigheterna ska bidra till att tillämpningen av GDPR blir enhetlig inom EU, vilket förutsätter kontakter och samarbete med andra dataskyddsmyndigheter. Datainspektionen på Åland har sedan länge varit en del av de nordiska dataskyddsmyndigheternas samarbete, vilket nu förstärks och fördjupas med anledning av GDPR.

Arbetet som myndighetschef

Som myndighetschef kommer du att:

- leda och utveckla Datainspektionens verksamhet och ansvara för att fastställda mål nås

- sköta de tillsynsuppgifter som Datainspektionen ålagts

- ge anvisningar och råd om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningarna

- handha andra uppgifter som hör till Datainspektionens verksamhetsområde.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt god förtrogenhet med dataskyddsfrågor.

Därutöver värdesätter landskapsregeringen:

- erfarenhet av förvaltning

- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

- utmärkta kunskaper i engelska

- gott omdöme, samarbetsförmåga, och ett serviceinriktat sätt

- förmåga att arbeta självständigt med utvecklingsprocesser och projektledning

- förmåga att upprätthålla goda kontakter med andra aktörer samt erfarenhet av ledarskap

Grundlön för tjänsten är f.n. 3949,14 e/månad, med alla ålderstillägg 5043,45 e samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/månad.