Högskolepraktikplatser

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Praktikplatser 2019

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Listan över praktikplatser fylls på under året.

 • Litteraturstudie, fiske av storspigg. Ålands fiskodlarförening deltar i ett projekt som heter Seabased, vilket består av flera delprojekt för att testa och utvärdera vattenförbättrande åtgärder i Östersjön. Ett av pilotprojekten går ut på att fiska storspigg på Åländska vatten. Syftet är att göra uttag av närsalter (fosfor och kväve) ur Östersjön, minska predationstrycket på gädd- och abborryngel, samt att bidra till innovation och utveckling av den blåa, cirkulära ekonomin. Utöver detta är spiggfiske idag en outnyttjad nisch som kunde bli ett tillskott för det småskaliga yrkesfisket. Praktiska försök med specialbyggd utrustning ("spiggnot") kommer att utföras på olika platser, vid olika tider på året. För att utvärdera den framtida potentialen för spiggfiske på Åland behövs mer kunskap om storspiggen. Praktikantens uppgift är att göra en litteraturstudie som går ut på att söka upp relevant litteratur, gå igenom och sammanfatta kunskapsläget kring storspiggens ekologi, samt av tidigare erfarenheter/försök att fiska storspigg. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Valfri tidsperiod mellan juni-december 2019. Uppdragsgivare: Ålands fiskodlarförening r.f.

 • Sammanställa en ekotoxikologisk rapport över sedimentanalyser från åländska vikar. Inom Central Baltic projektet SEABASED, där Ålands landskapsregering är en partner, har sedimentanalyser gjorts i två åländska vikar. Nu behöver vi hjälp med att utvärdera resultaten och sammanställa en kortfattad rapport där det framgår vilken effekt de olika toxinerna kan ha på miljön samt att göra en relativ bedömning av halterna med hjälp av tillgänglig litteratur. Uppdraget ger en möjlighet att få inblick i hur det är att arbeta i ett EU-projekt. I arbetet på Miljöbyrån ingår även att medverka vid olika möten för att få en större inblick i hur vi arbetar. Studier med naturvetenskaplig inriktning (t.ex. kemi/ekotoxikologi) kan vara till fördel för uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: 3 juni–12 juli 2019, 4-6 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån

 • Informationsarbete och marknadsföring. Under Katrina kammarmusikveckan 6-10 augusti är arbetsinsatsen intensiv och kräver flexibilitet och lokalkännedom. Intresse för musik är positivt. Självständigt och mångsidigt arbete. Tidpunkt för uppdraget: sommar 2019. Uppdragsgivare: Kulturföreningen Katrina r.f.

 • Att kartlägga ungdomar och yngres mediavanor på det lokala planet. Analysera behov och intresse för att skapa vidare utveckling av tidningens produkter. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor under 1/6-15/8-19. Uppdragsgivare: Ålandstidningen

 • Vara hjälpledare under Emmaus internationella sommarläger, - Bistå i sommarens arrangemang på Emmaus såsom Hiroshimadagen och Emmausfestivalen, - Arbeta med kommunikation via hemsida och sociala medier, - Arkivuppgifter, - Delta i ordinarie verksamhet och pröva på handledning i arbete. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: sommar 2019. För mer info om uppdraget kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

 • Kvalitativ forskning om återhämtning gällande psykisk ohälsa, rehabilitering genom klubbhusverksamhet, medlemmars upplevelser, framtidsvisioner för klubbhus, utvecklingsmöjligheter av verksamheten, vad i den arbetsinriktade dagen har en rehabiliterande effekt, kamratstödets inverkan på hälsa. Uppdragsgivare: Ålands Fountainhouse r.f., Klubbhuset Pelaren

 • Ålands fotbollförbund söker en högskolepraktikant som under tre månader ska arbeta med en kartläggning av jämställdheten inom åländsk fotboll. Praktikanten ska genom litteraturstudier, intervjuer och workshops ta fram material till en studie med syfte att: 1) Kartlägga jämställdheten inom fotbollen på Åland - hur jämställd är fotbollen på Åland, kvantitativt och kvalitativt? 2) Kartlägga hur föreningar och förbund i närområdet arbetar med jämställdhet - vilka riktlinjer och policys gäller, vilka utmaningar finns, vilka åtgärder fungerar bäst? Kartläggningen ska resultera i en rapport och ett seminarium som hålls senast i november 2019. Praktikanten handleds av sportchefen och jämställdhetsutskottet. Vi söker dig som studerar eller har dokumenterat intresse för genusvetenskap och idrottsvetenskap. Du bör ha god språkbehandling, vara strukturerad och ha förmåga att hantera stora mängder information. Det är en fördel om du trivs med att arbeta självständigt. Kännedom om åländsk idrott är meriterande. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Praktiktiden kan förläggas enligt överenskommelse mellan praktikanten och arbetsgivaren, dock ska arbetet vara avslutat inom november 2019. Uppdragsgivare: Ålands fotbollförbund. Komplettera din ansökan med att skicka dtitt CV till fotboll@idrott.ax

 • Nordens Institut på Åland (NIPÅ) är administrativt ansvariga för initiativet ReGeneration 2030 (www.regeneration2030.org). Vi anordnar den 24-26 augusti den andra upplagan av vårt årliga Summit på Åland, ett event där unga från hela Norden och Östersjöregionen bjuds in för att diskutera och ta fram hållbarhetslösningar för att nå de globala målen i Agenda 2030. Ledande personer från de olika länderna bjuds även in för att diskutera med de unga. Årets Summit har temat "Changing climate, changing lifestyles" och deltagarna kommer att få fördjupa sig i frågor som rör hållbar konsumtion och production relaterat till klimatet. Högskolepraktikanten skulle jobba med assistans i förberedelserna och genomförandet av detta event i nära kontakt med vår koordinator. Arbetsuppgifterna är roliga, utmanande och varierade och innebär bokningar, kontakt med deltagare, dialog med facilitatorer och workshop-ledare, praktiska förberedelser, utformning av innehåll samt allmänna uppgifter under själva eventet. Högskolepraktikanten får även chans att närvara vid detta inspirerande event, få utökad lärdom i hållbarhetsfrågor och lära känna både unga och äldre över hela Norden och Östersjöregionen. Till eventet bjuder vi in unga från alla sektorer av samhället samt med olika bakgrund och därför är inte en specifik utbildning hos högskolepraktikanten nödvändig men vi ser gärna att du är ansvarsfull, initiativtagande, har någon form av liknande erfarenhet och kan jobba självständigt med uppgifterna. Kunskap i engelska är ett krav. Tidpunkt för uppdraget: 18.6.2019-27.8.2019 eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Nordens Institut på Åland

 • Vi söker en studerande med intresse för sociala frågor för att göra en kartläggning av Matbankens aktuella verksamhet. Matbanken på Åland r.f. är en förening som delar ut mat till behövande. Syftet med kartläggningen är att se vilka förändringar som skett sedan senaste utvärdering som omfattar åren 2010-2014. Tidpunkt för uppdraget: maj-juni och augusti-september 2019 eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Matbanken på Åland r.f.

 • Vi söker lärarstuderande i språk som har, eller är intresserade av, svenska som andraspråk som ämne. Medis uppdragsutbildning Sfi (svenska för inflyttade) pågår hela året med undantag av 4 veckor sommaruppehåll i juli (samt jul, höst- och sportlov). Under sommaren har vi färre kurser och det finns tid för handledning. Uppdraget kan vara att göra en mindre studie eller undersökning om undervisningen eller eleverna, samt att observera och att själv pröva på undervisning av målgruppen. Praktiken kan också vara ett tillfälle att studera något särskilt inom området inför kommande uppsatsarbete beroende på praktikantens inriktning. Under sommaren pågår såväl en vanlig nybörjarkurs som specialkurser i alfabetisering och grundläggande litteracitet. Tidpunkt för uppdraget: 3.6-28.6 och/eller 29.7-30.8.2019. Eventuell förlängning i maj/september är också möjligt. Uppdragsgivare: Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis)

 • Kundundersökning och prissättning. Undersöka kundnöjdhet, lönsamhet och se över prissättning samt assistera med övriga kontorsuppgifter, bokningar och evenemangsplanering. Vi erbjuder praktikplats till en studerande att ta fram underlag, genomföra och sammanställa resultat av kundundersökning. Du får även se över prissättning och lönsamhet för utvalda produkter samt möjlighet att hjälpa till med evenemangsplanering och andra uppgifter i huset. Du får en möjlighet att se hur vi arbetar och tänker backoffice på restaurangen med planering, kundnöjdhet och övrigt uppgifter. Uppdragsgivare: Smakbyn

 • Utreda och samla in den information som behövs för att ta fram en ekonomisk analys samt konsekvensbedömning för olika åtgärder kopplat till vattendirektivet. Eventuellt också sammanställa material till Central Baltic-projektet Coast4us. I arbetet på miljöbyrån ingår även att medverka vid olika möten för att få en större inblick i hur vattenbiologer arbetar. En viss del fältarbete ingår, som att medverka vid ytvattenprovtagningar. Arbetet med ekonomisk analys och konsekvensbedömning genomförs i flera steg: - Research och utredningar. - Sammanställa material och texter enligt vattenbiologers anvisningar. Tidigare mall finns. Dokumentet ska vara kopplat till Landskapsregeringens hållbarhetsagenda och speciellt mål 3 - vatten av god kvalitet. Övriga uppgifter: Delta vid ytkarteringar, vattenprovtagning av kustvatten, i samarbete med Husö biologiska station, vilket genomförs vecka 29, 32 och 35. Tidpunkt för uppdraget: sommar 2019.
  Uppdragsgivare: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, inriktning vattenvård.

 • Producera personalhandbok, arkivplan samt genomgång av styrdokument såsom policyn och manualer. Tidpunkt för uppdraget: Vt 2019.
  Uppdragsgivare: Ålands musikinstitut.

 • - Sammanställa och analysera försäljningsstatistik per artikel. Få ut inköpsunderlag för storlekssplit och färger, bygga upp en mall som vi kan använda och föra in ny data i vartefter. Vi har en mall för detta redan. Verktyg; Excel och Power BI. - Sammanställa månatlig försäljningsstatistik per försäljningskanal både i siffror och visuellt. Bygga upp en mall som vi kan använda för att föra in siffror i varje månad. Verktyg: Excel och Power BI. - Utreda Marketing automation i Mailchimp för att kunna segmentera av kunddatabasen. Verktyg: Mailchimp / Excel. - Implementering, prestentation och utbildning av personal att använda det som du gjort. - Artikelvård i databas, se till att komplettera produkter som saknar inventeringspris eller annan viktig information. Verktyg: Excel. Praktikanten behöver ha goda kunskaper i Excel och gärna tidigare erfarenhet av verktyget Power BI men inget måste. Tidpunkt för uppdraget: hösten-vintern 2018-2019.
  Uppdragsgivare: Dress Like Marie
   
 • Museipedagogik - ta fram en museilåda. Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum
   
 • Inventering och katalogisering, fotografering, intervjuer, arkivering av fotografier. Även en del kundbetjäning kan förekomma. Platsen är i första hand avsedd för studerande i museiämnen eller i andra hand vid humanistisk fakultet. Tidpunkt för uppdraget: mellan maj och september. Uppdragsgivare: Nybonds i Krogstad r.f.
   
 • Kundundersökning. Skapa ett upplägg för kommande undersökningar utgående från en strukturerad och beprövad tjänstekvalitetsmetod, följa upp tidigare gjorda kundundersökningar genom att genomföra en ny kundundersökning. Metoden ska fungera för kvalitativa undersökningar som skickas per post samt att besvaras på webben. Syftet med kundundersökningen är att skapa underlag för en analys av hushållens uppfattning och åsikter om Mise. Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du att det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: Enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise)

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret Ansökan om högskolepraktikplats och anger det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri praktikplats fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.