Högskolepraktikplatser

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Praktikplatser 2019

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Listan över praktikplatser fylls på under året.

 • Planera, genomföra och utvärdera NORDJOBBs fritidsprogram, under handledning av projektledare. Sköta budget och resultat för fritidsprogrammet. Övrigt till projektet berörda uppgifter. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor sommartid. Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f.

 • Projektassistent för revideringsarbetet med grundskolans läroplan. Vi söker en pedagogikstuderande med intresse för läroplaner och skolutveckling. Uppdraget kräver att man behärskar svenska i tal och skrift och är en säker och noggrann skribent. Arbetet som högskolepraktikant hos oss är ett mångsidigt uppdrag som bl.a. skulle innebära att få vara med i skrivprocessen av ämnesdelarna i läroplanen för grundskolan, assistera med att arrangera och hålla i lärarträffar inom olika läroämnen, sammanställa mötesprotokoll och vara delaktig i planering och genomförande av olika fortbildningar för lärare. Tidpunkt för uppdraget: vår och sommar 2019 med möjlighet till eventuell förlängning. Uppdragsgivare: Utbildnings och kulturavdelningen/Utbildningsbyrån, Ålands landskapsregering

 • Deltagande i enkät- och andra analyser av näringslivet samt löpande statistikproduktion. Praktikanten får övning i användning av de vanligaste MS Office dataprogram samt specifika statistikprogram. Därtill kommer praktikanten att delta i upprätthållandet av ÅSUBs hemsida som är den viktigaste distributionskanalen för ÅSUBs produkter. Tidpunkt för uppdraget: maj/juni - augusti/september. Uppdragsgivare: Ålands statistik- och utredningsbyrå.

 • Vi söker lärarstuderande i språk som har, eller är intresserade av, svenska som andraspråk som ämne. Medis uppdragsutbildning Sfi (svenska för inflyttade) pågår hela året med undantag av 4 veckor sommaruppehåll i juli (samt jul, höst- och sportlov). Under sommaren har vi färre kurser och det finns tid för handledning. Uppdraget kan vara att göra en mindre studie eller undersökning om undervisningen eller eleverna, samt att observera och att själv pröva på undervisning av målgruppen. Praktiken kan också vara ett tillfälle att studera något särskilt inom området inför kommande uppsatsarbete beroende på praktikantens inriktning. Under sommaren pågår såväl en vanlig nybörjarkurs som specialkurser i alfabetisering och grundläggande litteracitet. Tidpunkt för uppdraget: 3.6-28.6 och/eller 29.7-30.8.2019. Eventuell förlängning i maj/september är också möjligt. Uppdragsgivare: Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis)

 • Sammanställa och ta fram underlag till en ny IT-policy för landskapsregeringens allmänna förvaltning. Våra riktlinjer för dator-, internet- och e-postanvändning ska uppdateras för att tillgodose nya krav och matcha den IT-utveckling som skett inom organisationen. Som högskolepraktikant kommer du att vara med och utveckla våra nya riktlinjer och ta fram underlag till en IT-policy i samarbete med ÅDA – Offentliga Ålands IT-bolag. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering

 • Som högskolepraktikant för Skördefestens Vänner r.f. får vara med och genomföra ålands populäraste evenemang Skördefesten. Du hjälper till med koordineringen av Skördefesten och får följa med verksamhetsledare och övrig personal på planeringsmöten etc. Arbetsuppdraget ger dig ett brett kontaktnät i näringslivet och bland aktörer på den åländska landsbygden. Övriga uppgifter: - Uppdatering av sociala medier och hemsida, - Koordinering tillverkning av skyltar, - Koordinering av passlottsförsäljning, - Projektledning/ resurs för en Öppen Gård (marknadsföring, checklistor, skyltar, hållbarhetsarbete m.m.), - Föreningsadministration m.m. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor under perioden 1 april-1 oktober 2019. Uppdragsgivare: Skördefestens Vänner r.f.

 • Kundundersökning och prissättning. Undersöka kundnöjdhet, lönsamhet och se över prissättning samt assistera med övriga kontorsuppgifter, bokningar och evenemangsplanering. Vi erbjuder praktikplats till en studerande att ta fram underlag, genomföra och sammanställa resultat av kundundersökning. Du får även se över prissättning och lönsamhet för utvalda produkter samt möjlighet att hjälpa till med evenemangsplanering och andra uppgifter i huset. Du får en möjlighet att se hur vi arbetar och tänker backoffice på restaurangen med planering, kundnöjdhet och övrigt uppgifter. Uppdragsgivare: Smakbyn

 • Utreda och samla in den information som behövs för att ta fram en ekonomisk analys samt konsekvensbedömning för olika åtgärder kopplat till vattendirektivet. Eventuellt också sammanställa material till Central Baltic-projektet Coast4us. I arbetet på miljöbyrån ingår även att medverka vid olika möten för att få en större inblick i hur vattenbiologer arbetar. En viss del fältarbete ingår, som att medverka vid ytvattenprovtagningar. Arbetet med ekonomisk analys och konsekvensbedömning genomförs i flera steg: - Research och utredningar. - Sammanställa material och texter enligt vattenbiologers anvisningar. Tidigare mall finns. Dokumentet ska vara kopplat till Landskapsregeringens hållbarhetsagenda och speciellt mål 3 - vatten av god kvalitet. Övriga uppgifter: Delta vid ytkarteringar, vattenprovtagning av kustvatten, i samarbete med Husö biologiska station, vilket genomförs vecka 29, 32 och 35. Tidpunkt för uppdraget: sommar 2019.
  Uppdragsgivare: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, inriktning vattenvård.

 • Producera personalhandbok, arkivplan samt genomgång av styrdokument såsom policyn och manualer. Tidpunkt för uppdraget: Vt 2019.
  Uppdragsgivare: Ålands musikinstitut.

 • Registrering, inventering och bearbetning av vägdatabasuppgifter samt enklare utredningsarbete. Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering håller på att utveckla en vägdatabas som innehåller nödvändiga vägtekniska uppgifter för väghållaren. Arbetet som högskolepraktikant innebär huvudsakligen att registrera, inventera och bearbeta befintliga uppgifter i GIS-miljö samt ta fram rutiner för upprätthållande av information. Arbetet innefattar en del fältarbete. Beroende av sökandes intresse och bakgrund kan arbetet även komma att inbegripa olika typer av utredningsarbete, såsom möjligheten att nyttja en reseplanerare för landskapets busstrafik. Arbetet som högskolepraktikant ger en möjlighet att få en god inblick i delar av Infrastukturavdelningens verksamhetsområde. Vi ser gärna att du är strukturerad, noggrann och har ett intresse av geografisk informationshantering (GIS) och databearbetning.
  Uppdragsgivare: Infrastrukturavdelningen / Ålands landskapsregering.

 • Göra utredningar som ska ligga till grund för lagstiftning gällande bland annat olycksutredning och varningsmeddelanden. Även andra juridiska utredningar och enklare kundrådgivning gällande hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt kan förekomma. Som praktikant vid regeringskansliet kommer du att få en god inblick i den åländska lagstiftningen och kännedom om de förvaltningsområden som ingår i den åländska behörigheten.
  Uppdragsgivare: Enheten för rättsliga och internationella frågor vid Ålands landskapsregerings regeringskansli, kontaktperson: Camilla Hägglund, tel 25000.
   
 • Sammanställning av uppgifter från olika studiestödsprogram för överföring till ett gemensamt system. Arbetet görs i Excel. Uppdragsgivare: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
   
 • - Sammanställa och analysera försäljningsstatistik per artikel. Få ut inköpsunderlag för storlekssplit och färger, bygga upp en mall som vi kan använda och föra in ny data i vartefter. Vi har en mall för detta redan. Verktyg; Excel och Power BI. - Sammanställa månatlig försäljningsstatistik per försäljningskanal både i siffror och visuellt. Bygga upp en mall som vi kan använda för att föra in siffror i varje månad. Verktyg: Excel och Power BI. - Utreda Marketing automation i Mailchimp för att kunna segmentera av kunddatabasen. Verktyg: Mailchimp / Excel. - Implementering, prestentation och utbildning av personal att använda det som du gjort. - Artikelvård i databas, se till att komplettera produkter som saknar inventeringspris eller annan viktig information. Verktyg: Excel. Praktikanten behöver ha goda kunskaper i Excel och gärna tidigare erfarenhet av verktyget Power BI men inget måste. Tidpunkt för uppdraget: hösten-vintern 2018-2019.
  Uppdragsgivare: Dress Like Marie
   
 • Museipedagogik - ta fram en museilåda. Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum
   
 • Inventering och katalogisering, fotografering, intervjuer, arkivering av fotografier. Även en del kundbetjäning kan förekomma. Platsen är i första hand avsedd för studerande i museiämnen eller i andra hand vid humanistisk fakultet. Tidpunkt för uppdraget: mellan maj och september. Uppdragsgivare: Nybonds i Krogstad r.f.
   
 • Kundundersökning. Skapa ett upplägg för kommande undersökningar utgående från en strukturerad och beprövad tjänstekvalitetsmetod, följa upp tidigare gjorda kundundersökningar genom att genomföra en ny kundundersökning. Metoden ska fungera för kvalitativa undersökningar som skickas per post samt att besvaras på webben. Syftet med kundundersökningen är att skapa underlag för en analys av hushållens uppfattning och åsikter om Mise. Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du att det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: Enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise)
   
 • 1. Utarbeta ett förslag till avtalsmall för att hålla och underhålla ledningar i stadens mark (trafikleder och parker). 2. Utredning av förutsättningar att ta en arrendeavgift för ledningsnät från bolag som har sina ledningar, rör eller kulvertar i stadens markområden (trafikleder, parker). Hur har andra städer/kommuner ordnat och reglerat frågan. Uppdragsgivare: Mariehamns stad samhällsteknisk avdelning

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret Ansökan om högskolepraktikplats och anger det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri praktikplats fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.