Högskolepraktikplatser

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Praktikplatser 2019

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Listan över praktikplatser fylls på under året.

 • Kvalitativ forskning om återhämtning gällande psykisk ohälsa, rehabilitering genom klubbhusverksamhet, medlemmars upplevelser, framtidsvisioner för klubbhus, utvecklingsmöjligheter av verksamheten, vad i den arbetsinriktade dagen har en rehabiliterande effekt, kamratstödets inverkan på hälsa. Uppdragsgivare: Ålands Fountainhouse r.f., Klubbhuset Pelaren

 • Ålands fotbollförbund söker en högskolepraktikant som under tre månader ska arbeta med en kartläggning av jämställdheten inom åländsk fotboll. Praktikanten ska genom litteraturstudier, intervjuer och workshops ta fram material till en studie med syfte att: 1) Kartlägga jämställdheten inom fotbollen på Åland - hur jämställd är fotbollen på Åland, kvantitativt och kvalitativt? 2) Kartlägga hur föreningar och förbund i närområdet arbetar med jämställdhet - vilka riktlinjer och policys gäller, vilka utmaningar finns, vilka åtgärder fungerar bäst? Kartläggningen ska resultera i en rapport och ett seminarium som hålls senast i november 2019. Praktikanten handleds av sportchefen och jämställdhetsutskottet. Vi söker dig som studerar eller har dokumenterat intresse för genusvetenskap och idrottsvetenskap. Du bör ha god språkbehandling, vara strukturerad och ha förmåga att hantera stora mängder information. Det är en fördel om du trivs med att arbeta självständigt. Kännedom om åländsk idrott är meriterande. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Praktiktiden kan förläggas enligt överenskommelse mellan praktikanten och arbetsgivaren, dock ska arbetet vara avslutat inom november 2019. Uppdragsgivare: Ålands fotbollförbund

 • Nordens Institut på Åland (NIPÅ) är administrativt ansvariga för initiativet ReGeneration 2030 (www.regeneration2030.org). Vi anordnar den 24-26 augusti den andra upplagan av vårt årliga Summit på Åland, ett event där unga från hela Norden och Östersjöregionen bjuds in för att diskutera och ta fram hållbarhetslösningar för att nå de globala målen i Agenda 2030. Ledande personer från de olika länderna bjuds även in för att diskutera med de unga. Årets Summit har temat "Changing climate, changing lifestyles" och deltagarna kommer att få fördjupa sig i frågor som rör hållbar konsumtion och production relaterat till klimatet. Högskolepraktikanten skulle jobba med assistans i förberedelserna och genomförandet av detta event i nära kontakt med vår koordinator. Arbetsuppgifterna är roliga, utmanande och varierade och innebär bokningar, kontakt med deltagare, dialog med facilitatorer och workshop-ledare, praktiska förberedelser, utformning av innehåll samt allmänna uppgifter under själva eventet. Högskolepraktikanten får även chans att närvara vid detta inspirerande event, få utökad lärdom i hållbarhetsfrågor och lära känna både unga och äldre över hela Norden och Östersjöregionen. Till eventet bjuder vi in unga från alla sektorer av samhället samt med olika bakgrund och därför är inte en specifik utbildning hos högskolepraktikanten nödvändig men vi ser gärna att du är ansvarsfull, initiativtagande, har någon form av liknande erfarenhet och kan jobba självständigt med uppgifterna. Kunskap i engelska är ett krav. Tidpunkt för uppdraget: 18.6.2019-27.8.2019 eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Nordens Institut på Åland

 • Ta fram utbildnings- och informationsmaterial rörande jordförvärvslagstiftningen. Bistå vid beredning av ärenden på enheten gällande bland annat näringsrätter, hembygdsrätter och jordförvärvstillstånd. Uppdraget är lämpligt för studerande inom juridik, ekonomi eller statsvetenskap. Tidpunkt för uppdraget: sommar 2019. Uppdragsgivare: Enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet, Ålands landskapsregering.

 • Vi söker en studerande med intresse för sociala frågor för att göra en kartläggning av Matbankens aktuella verksamhet. Matbanken på Åland r.f. är en förening som delar ut mat till behövande. Syftet med kartläggningen är att se vilka förändringar som skett sedan senaste utvärdering som omfattar åren 2010-2014. Tidpunkt för uppdraget: maj-juni och augusti-september 2019 eller enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Matbanken på Åland r.f.

 • Vi söker en ekonomistuderande med intresse av processer för ekonomistyrning och administrativa processer samt kunskap och intresse av IT. Uppdraget går ut på att kartlägga och beskriva våra nuvarande centrala ekonomi- och administrativa processer (fakturahantering, fakturering, HR, avtalshantering etc.) samt se hur dessa kopplas till övriga processer såsom beställningar och projekt för att komma med förbättringsförslag och rekommendationer. En del i uppdraget är att beskriva våra dataflöden och se var det är möjligt att automatisera hanteringen av vår data. Tidpunkt för uppdraget: april-maj 2019, 6-8 veckor. Uppdragsgivare: Åda Ab

 • Vi söker lärarstuderande i språk som har, eller är intresserade av, svenska som andraspråk som ämne. Medis uppdragsutbildning Sfi (svenska för inflyttade) pågår hela året med undantag av 4 veckor sommaruppehåll i juli (samt jul, höst- och sportlov). Under sommaren har vi färre kurser och det finns tid för handledning. Uppdraget kan vara att göra en mindre studie eller undersökning om undervisningen eller eleverna, samt att observera och att själv pröva på undervisning av målgruppen. Praktiken kan också vara ett tillfälle att studera något särskilt inom området inför kommande uppsatsarbete beroende på praktikantens inriktning. Under sommaren pågår såväl en vanlig nybörjarkurs som specialkurser i alfabetisering och grundläggande litteracitet. Tidpunkt för uppdraget: 3.6-28.6 och/eller 29.7-30.8.2019. Eventuell förlängning i maj/september är också möjligt. Uppdragsgivare: Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis)

 • Sammanställa och ta fram underlag till en ny IT-policy för landskapsregeringens allmänna förvaltning. Våra riktlinjer för dator-, internet- och e-postanvändning ska uppdateras för att tillgodose nya krav och matcha den IT-utveckling som skett inom organisationen. Som högskolepraktikant kommer du att vara med och utveckla våra nya riktlinjer och ta fram underlag till en IT-policy i samarbete med ÅDA – Offentliga Ålands IT-bolag. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering

 • Kundundersökning och prissättning. Undersöka kundnöjdhet, lönsamhet och se över prissättning samt assistera med övriga kontorsuppgifter, bokningar och evenemangsplanering. Vi erbjuder praktikplats till en studerande att ta fram underlag, genomföra och sammanställa resultat av kundundersökning. Du får även se över prissättning och lönsamhet för utvalda produkter samt möjlighet att hjälpa till med evenemangsplanering och andra uppgifter i huset. Du får en möjlighet att se hur vi arbetar och tänker backoffice på restaurangen med planering, kundnöjdhet och övrigt uppgifter. Uppdragsgivare: Smakbyn

 • Utreda och samla in den information som behövs för att ta fram en ekonomisk analys samt konsekvensbedömning för olika åtgärder kopplat till vattendirektivet. Eventuellt också sammanställa material till Central Baltic-projektet Coast4us. I arbetet på miljöbyrån ingår även att medverka vid olika möten för att få en större inblick i hur vattenbiologer arbetar. En viss del fältarbete ingår, som att medverka vid ytvattenprovtagningar. Arbetet med ekonomisk analys och konsekvensbedömning genomförs i flera steg: - Research och utredningar. - Sammanställa material och texter enligt vattenbiologers anvisningar. Tidigare mall finns. Dokumentet ska vara kopplat till Landskapsregeringens hållbarhetsagenda och speciellt mål 3 - vatten av god kvalitet. Övriga uppgifter: Delta vid ytkarteringar, vattenprovtagning av kustvatten, i samarbete med Husö biologiska station, vilket genomförs vecka 29, 32 och 35. Tidpunkt för uppdraget: sommar 2019.
  Uppdragsgivare: Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, inriktning vattenvård.

 • Producera personalhandbok, arkivplan samt genomgång av styrdokument såsom policyn och manualer. Tidpunkt för uppdraget: Vt 2019.
  Uppdragsgivare: Ålands musikinstitut.

 • Registrering, inventering och bearbetning av vägdatabasuppgifter samt enklare utredningsarbete. Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering håller på att utveckla en vägdatabas som innehåller nödvändiga vägtekniska uppgifter för väghållaren. Arbetet som högskolepraktikant innebär huvudsakligen att registrera, inventera och bearbeta befintliga uppgifter i GIS-miljö samt ta fram rutiner för upprätthållande av information. Arbetet innefattar en del fältarbete. Beroende av sökandes intresse och bakgrund kan arbetet även komma att inbegripa olika typer av utredningsarbete, såsom möjligheten att nyttja en reseplanerare för landskapets busstrafik. Arbetet som högskolepraktikant ger en möjlighet att få en god inblick i delar av Infrastukturavdelningens verksamhetsområde. Vi ser gärna att du är strukturerad, noggrann och har ett intresse av geografisk informationshantering (GIS) och databearbetning.
  Uppdragsgivare: Infrastrukturavdelningen / Ålands landskapsregering.

 • Sammanställning av uppgifter från olika studiestödsprogram för överföring till ett gemensamt system. Arbetet görs i Excel. Uppdragsgivare: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
   
 • - Sammanställa och analysera försäljningsstatistik per artikel. Få ut inköpsunderlag för storlekssplit och färger, bygga upp en mall som vi kan använda och föra in ny data i vartefter. Vi har en mall för detta redan. Verktyg; Excel och Power BI. - Sammanställa månatlig försäljningsstatistik per försäljningskanal både i siffror och visuellt. Bygga upp en mall som vi kan använda för att föra in siffror i varje månad. Verktyg: Excel och Power BI. - Utreda Marketing automation i Mailchimp för att kunna segmentera av kunddatabasen. Verktyg: Mailchimp / Excel. - Implementering, prestentation och utbildning av personal att använda det som du gjort. - Artikelvård i databas, se till att komplettera produkter som saknar inventeringspris eller annan viktig information. Verktyg: Excel. Praktikanten behöver ha goda kunskaper i Excel och gärna tidigare erfarenhet av verktyget Power BI men inget måste. Tidpunkt för uppdraget: hösten-vintern 2018-2019.
  Uppdragsgivare: Dress Like Marie
   
 • Museipedagogik - ta fram en museilåda. Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö söker en praktikant som kan hjälpa oss med framtagandet av en museilåda. En museilåda är en informationsbox fylld med pedagogiskt material, information, handledning och förslag på roliga övningar. Den kan lånas ut till barnverksamhet, men även till äldreboende. Är du intresserad av pedagogik och lärande? Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget! Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum
   
 • Inventering och katalogisering, fotografering, intervjuer, arkivering av fotografier. Även en del kundbetjäning kan förekomma. Platsen är i första hand avsedd för studerande i museiämnen eller i andra hand vid humanistisk fakultet. Tidpunkt för uppdraget: mellan maj och september. Uppdragsgivare: Nybonds i Krogstad r.f.
   
 • Kundundersökning. Skapa ett upplägg för kommande undersökningar utgående från en strukturerad och beprövad tjänstekvalitetsmetod, följa upp tidigare gjorda kundundersökningar genom att genomföra en ny kundundersökning. Metoden ska fungera för kvalitativa undersökningar som skickas per post samt att besvaras på webben. Syftet med kundundersökningen är att skapa underlag för en analys av hushållens uppfattning och åsikter om Mise. Tänker du kreativt och gillar att samla och sammanfatta information? Tycker du att det här låter roligt? Tveka inte att söka uppdraget. Tidpunkt för uppdraget: Enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise)
   
 • 1. Utarbeta ett förslag till avtalsmall för att hålla och underhålla ledningar i stadens mark (trafikleder och parker). 2. Utredning av förutsättningar att ta en arrendeavgift för ledningsnät från bolag som har sina ledningar, rör eller kulvertar i stadens markområden (trafikleder, parker). Hur har andra städer/kommuner ordnat och reglerat frågan. Uppdragsgivare: Mariehamns stad samhällsteknisk avdelning

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret Ansökan om högskolepraktikplats och anger det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri praktikplats fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.