Arbetslöshetsersättning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Villkor för arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning betalas ut i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska åtminstone följande villkor uppfyllas. Du ska:

  • vara anmäld som arbetssökande vid AMS och söka heltidsarbete
  • vara 17-64 år
  • bo och söka arbete på Åland samt
  • vara arbetsför och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Närmare information om övriga förutsättningar finns i Lag om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002.

Arbetslöshetsersättningen är en skattepliktig inkomst, där 20 % dras av som förskottsinnehållning såvida du inte har ett ändringsskattekort för beskattning av sociala förmåner med en lägre skatteprocent.

Arbetslöshetsersättning ska senast sökas inom tre månader från det att rätten till förmånen uppstått.

Tänk på att det är viktigt att du håller din arbetsansökan i kraft genom en regelbunden kontakt med din kontaktperson på AMS.

Aktivitetskrav påverkar din arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättningens belopp påverkas av hur aktiv du har varit. För att få full arbetslöshetsersättning måste du under en period på 65 utbetalningsdagar

  • ha avlönat arbete i minst 18 timmar,
  • ha inkomster av företagsverksamhet om minst 245,64 euro,
  • delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder under minst 5 dagar. Sysselsättningsfrämjande åtgärder kan till exempel vara sysselsättningsfrämjande utbildning, frivilliga studier, arbetsprövning, vägledande kurs och arbetspraktik.
  • delta 5 dagar i en verksamhet som stöder sysselsättningen och som ordnas av till exempel kommunen, ett fackförbund eller en förening,
  • studera 5 dagar på deltid eller
  • studera 5 dagar i utbildning som ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverkamhet.

Om du inte uppfyller något av kraven sänks din arbetslöshetsersättning med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna. Sänkningen görs på full arbetslöshetsersättning som omfattar eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel. Sänkning görs inte på kostnadsersättning.

Om arbetslöshetsersättningen sänks betalas den igen ut med normalt belopp när du visat tillräcklig aktivitet under 65 utbetalningsdagar. Förmånen minskas inte med mer än 4,65 %, även om aktiviteten inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna är tillräcklig.

Du meddelar din aktivitet i redovisningen av arbetslöshetstid. Viktigt att du uppger antal timmar som du har arbetat. Du behöver kunna styrka dina arbetade timmar med lönespecifikation eller löneintyg. AMS granskar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut arbetslöshetsersättningen enligt det. Du får ett beslut från AMS om ersättningsbeloppet ändras.

Granskningen av aktiviteten omfattar inte personer som får en förmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.