Arbetstagare under 18 år

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Unga arbetstagare under 18 år får endast utföra arbete som är oskadliga för arbetstagarens fysiska och psykiska utveckling. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter arbetstagarens ålder och krafter. Det gäller både ansvar och ansträngning. Arbetsgivaren ska alltid handleda och undervisa den unga arbetstagaren särskilt omsorgsfullt.

Allmänna arbetsrättsliga lagar gäller även för unga arbetstagare om det inte finns uttryckliga avvikelser i Lagen om unga arbetstagare eller Förordningen om skydd för unga arbetstagare.

Arbetstid

Arbetstiden för en person som har fyllt 15 år får vara högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Arbetsskiftet får förläggas mellan klockan 6 och 22. Om det handlar om tvåskiftsarbete relaterat till yrkesutbildning får arbetet utföras fram till klockan 24. Övertidsarbete är tillåtet.

Arbetstiden per dag för unga under 15 år får omfatta högst 7 timmar, övertidsarbete är inte tillåtet. Kvällsarbete får utföras i begränsad omfattning, nattarbete är inte tillåtet för någon av åldersgrupperna.

Arbetstiden för en person som är läropliktig får under pågående skolarbete vara högst sju timmar per dag under skolans lovdagar och högst två timmar under skolans arbetsdagar. Skoldagens och arbetsdagens sammanlagda längd får inte överstiga åtta timmar och veckoarbetstiden är begränsad till 12 timmar.

Arbetstagare under 18 år har rätt till minst 38 timmars oavbruten veckoledighet per vecka. För övertidsarbete krävs arbetstagarens samtycke.

Under 15 år

En ung person som har fyllt eller under samma kalenderår fyller 14 år får anställas i lätt arbete under högst halva tiden av skolloven.

Innan 15 års ålder har arbetstagaren rätt till 14 timmars vila/dygn. Arbetstiden får förläggas mellan kl. 08.00-20.00.

Under skolgången kan en 14-åring utföra tillfälligt eller kortvarigt arbete. Arbetstagare under 15 år får inte arbeta övertid.

Över 15 år

Arbetstagare som har fyllt 15 år och har fullgjort sin läroplikt får anställas i ordinarie arbete. Övertidsarbete begränsas till högst 80 timmar per kalenderår.

Arbetstiden ska planeras så att det blir minst 12 timmars oavbruten vila/dygn och arbetet ska i regel förläggas mellan kl. 06.00-22.00.